รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 26) “นวัตกรรมการแก้ปัญหาความยากจน”

นวัตกรรมการแก้ปัญหาความยากจน หมายถึงวิสัยทัศน์ ความคิด นโยบาย ความรู้ วิธีการและกิจกรรมใหม่ๆ หรือกิจกรรมที่ประยุกต์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ชุมชนท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มีการนำมาใช้ในการแก้ปัญหาความยากจนของประเทศต่างๆ

Read More

[VDO] การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ

การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15/2562 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562)


[VDO] มาตรการรูปธรรมการบูรณาการ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15/2562 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562)โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมฯ

สรุปการประชุม เชิงปฏิบัติการ “ก่อตั้งสมัชชาองค์กรประชาสังคมไทย” วันที่ 13-14 ส.ค. 2563

ณ ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 6โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่ววนการสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน โดย มูลนิธิพัฒนาประชาสังคม การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก่อตั้งสมัชชาองค์กรประชาสังคมไทย” หนึ่งในกิจกรรมของโครงการเพื่อดำเนินงาน โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ทางสถาบันฯ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก่อตั้งสมัชชาองค์กรประชาสังคมไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เป้าหมายเพื่อให้สามารถเป็นกลไกตัวแทนในระดับชาติและระดับพื้นที่ขององค์กรภาคประชาสังคมในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคมในระดับจังหวัดและประเทศอย่างยั่งยืน สำหรับเวทีครั้งนี้จัดขึ้น วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น 152 คน ประกอบด้วยแกนนำ ศปจ. กล่าวต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม…

Read More
ข่าวประชาสังคม

[VDO] การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ

การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15/2562 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562)

Read More