กรณีศึกษาการช่วยเหลือผู้ไร้สัญชาติ คนไร้บ้าน ​| ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน

ปี 2537 เริ่มจากการเป็นศูนย์ประสานงานรณรงค์จัดตั้งมหาวิทยาลัย มีสำนักงานอยู่ที่ห้องประชุม 3 โรงพยาบาลน่าน ต่อมาได้มีการจุดประกายความคิดด้านประชาคมโดยสภาพัฒน์และนักคิดนักวิชาการจากส่วนกลางทำให้เกิดการรวมกลุ่มทั้งในเมืองประกอบด้วย

Read More

คนรุ่นใหม่ ความคิดใหม่ กับการพัฒนาประเทศ (ให้สำเร็จ)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี, 09 พฤษภาคม 2566 …คนรุ่นใหม่เป็นอนาคตของประเทศ ถ้าเขาตื่นตัว มีอุดมคติ และมีสมรรถนะสูง ย่อมทำให้อนาคตของประเทศดี ความคิดใหม่จำเป็น ไม่ใช่ว่าความคิดเก่าไม่ดี ธุรกิจที่เคยได้กำไรถ้าทำอย่างเดิมต่อไปจะขาดทุน


(Download) ร่าง พ.ร.บ.การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ร่าง พ.ร.บ.การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขDownload


[VDO] การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ

การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15/2562 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562)


โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมฯ

กรณีศึกษาการช่วยเหลือผู้ไร้สัญชาติ คนไร้บ้าน ​| ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน

ปี 2537 เริ่มจากการเป็นศูนย์ประสานงานรณรงค์จัดตั้งมหาวิทยาลัย มีสำนักงานอยู่ที่ห้องประชุม 3 โรงพยาบาลน่าน ต่อมาได้มีการจุดประกายความคิดด้านประชาคมโดยสภาพัฒน์และนักคิดนักวิชาการจากส่วนกลางทำให้เกิดการรวมกลุ่มทั้งในเมืองประกอบด้วย

Read More

ข่าวประชาสังคม

คนรุ่นใหม่ ความคิดใหม่ กับการพัฒนาประเทศ (ให้สำเร็จ)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี, 09 พฤษภาคม 2566 …คนรุ่นใหม่เป็นอนาคตของประเทศ ถ้าเขาตื่นตัว มีอุดมคติ และมีสมรรถนะสูง ย่อมทำให้อนาคตของประเทศดี ความคิดใหม่จำเป็น ไม่ใช่ว่าความคิดเก่าไม่ดี ธุรกิจที่เคยได้กำไรถ้าทำอย่างเดิมต่อไปจะขาดทุน

Read More