เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิพัฒนาประชาสังคม

มูลนิธินี้ชื่อว่า “มูลนิธิพัฒนาประชาสังคม”  ย่อว่า มปส.  เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Civil Society Development Foundation (CSDF)

เครื่องหมายของมูลนิธิ คือ ต้นกล้าสีเขียว หมายถึง หน่ออ่อนขององค์กรภาคประชาสังคมที่กำลังหยั่งราก ส่วน ผลิใบมือสีน้ำเงิน หมายถึง พลังที่ประคับประคองและฟูมฟักให้ต้นกล้าเจริญเติบโต

ไฟล์ logo CSDF (ai)

มูลนิธิพัฒนาประชาสังคม  มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรภาคประชาสังคมที่หลากหลาย ทั้งในเชิงพื้นที่ เชิงประเด็น และเชิงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 2. สนับสนุนบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 3. สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาแนวคิด-แนวทางที่ว่าด้วยมูลนิธิกองทุนชุมชน (Community Foundation) และส่งเสริมการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมไทย
 4. สนับสนุนการศึกษาและพัฒนารูปแบบวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์เศรษฐกิจฐานรากและสังคมเข้มแข็ง
 5. ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทขององค์กรการกุศล และองค์กรสาธารณะประโยชน์ เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของสังคมไทย
 6. พัฒนาศักยภาพผู้ทำงานพัฒนาสังคม ในด้านแนวคิด ความรู้และทักษะประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม
 7. ระดมทุนทั้งองค์กรภายในและภายนอกประเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
 8. เพื่อส่งเสริม  การพัฒนาสงเคราะห์  การบรรเทาทุกข์  การบรรเทาสาธารณภัย  และสาธารณประโยชน์อื่น ๆ
 9. เพื่อส่งเสริมและให้การสนับสนุน การศึกษา การสาธารณสุข  และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  แก่ประชาชนทั่วไป  ทั้งในและนอกระบบ
 10. ดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน
 11. ไม่ดำเนินงานเกี่ยวกับอำนาจและผลประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มหรือพรรคการเมืองใดๆ

คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาประชาสังคม

 1. นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ประธานกรรมการมูลนิธิ
 2. นายคณุสสัน ศุภวัตรวรคุณ รองประธานกรรมการมูลนิธิ
 3. นางสุดี บูรณะสิงห์ กรรมการ
 4. นางสาวมทิรา เครือพงศ์ศักดิ์ กรรมการและเหรัญญิก
 5. นายปาลิต วรพงศ์พิบูลย์ กรรมการและเลขานุการ

Download LOGO สถาบันพัฒนาประชาสังคม