รายชื่อชุมชน CDD

รายชื่อชุมชน CDD  ที่ขึ้นรอบแรกในเฟสสอง
1.บ้านบน หมู่ที่ 7  ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี
2.บ้านปะเสยะวอ หมู่ที่ 3 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี
3.บ้านบาเลาะ หมู่ที่ 5ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี
4.บ้านจ่ากอง หมู่ที่ 6 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี
5 .บ้านเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลพ่อมิ่ง  อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
6..บ้านบูเก๊ะบือราแง หมู่ที่ 3 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
7.บ้านเจาะลีมัส หมู่ที่ 4 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
8.บ้านบุเก๊ะลาโม๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
9.บ้านสลาแด หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
10.บ้านบือราเปะ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
11.บ้านฮูแตตูวอ หมู่ที่ 4  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
12.บ้านทอน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
13.บ้านทรายขาว หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
14.บ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส
15.บ้านทุ่งกง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
16.บ้านโคกป่าคา หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
17.บ้านทอนฮีเล หมู่ที่ 10  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
18.บ้านทอนนาอีม หมู่ที่ 12  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
19.บ้านบาโระบูตอเหนือ หมู่ที่ 13  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
20.บ้านศรีพงัน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
21.บ้านตะเหลี่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
22.บ้านโคกกาเปาะ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
23.บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
24.บ้านจาแปปะ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
25.บ้านราญอ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รายชื่อชุมชน CDD  ที่ขึ้นรอบที่ 3  ในเฟสสอง
1.บ้านลุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี
2.บ้านทุ่งเค็จ หมู่ที่ 4 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
3.บ้านนาจาก หมู่ที่ 2 ตำบลพ่อมิ่ง  อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
4.บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลพ่อมิ่ง  อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
5.บ้านแยะ หมู่ที่ 2 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา
6.บ้านสะโต หมู่ที่ 5 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา
7.บ้านกูวา หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
8.บ้านควนนางา หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
9.บ้านทอนอามาน หมู่ที่ 11 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
10.บ้านโคกพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
11.บ้านปูยู หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
12.บ้านชุมบก หมู่ที่ 2  ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รายชื่อชุมชน CDD  ที่ขึ้นรอบที่ 4  ในเฟสสอง
1.บ้านปาตาบาระ หมู่ที่ 1 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
2.บ้านพ่อมิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลพ่อมิ่ง  อำเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี
3.บ้านกือเม็ง หมู่ที่ 1 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
4.บ้านตรือปา-แบหอ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
5.บ้านโคกเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
6.บ้านเกาะสะท้อน หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

Be the first to comment on "รายชื่อชุมชน CDD"

Leave a comment

Your email address will not be published.