“เร่งสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชน ขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองสู่การปฏิบัติ”

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑๐
ในโอกาสรำลึกวันครบรอบ ๑ ปีของการชุมนุมใหญ่ ๑๙๓ วันของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย “เร่งสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชนขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองสู่การปฏิบัติ” 

พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลาย

                    การชุมนุมใหญ่ ๑๙๓ วันของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในการตรวจสอบการบริหารประเทศ และ การใช้อำนาจรัฐอันมิชอบของกลุ่มนักการเมืองนอมินี ที่มีนายสมัคร สุนทรเวช และ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งประวัติศาสตร์ในปี ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา
                   ในโอกาสครบรอบ ๑ ปีของเหตุการณ์ดังกล่าว เครือข่ายขบวนประชาธิปไตยยาตรา ซึ่งได้ร่วมเคลื่อนไหวสนับสนุนการต่อสู้ของประชาชนอย่างใกล้ชิดตลอดมา ขอร่วมสดุดีวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของกระบวนการการเมืองภาคประชาชนในครั้งนี้ ที่สามารถยกระดับการเข้าใจ และ ความตื่นตัวทางการเมืองของคนไทยทุกหมู่เหล่า อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง อย่างไม่เคยมีมาก่อน

 

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้เป็นระบบการเมืองที่มีคุณภาพ และคุณธรรมอย่างแท้จริง มีแต่ต้องอาศัยการเมืองภาคประชาชนที่มีพลังการตรวจสอบที่เข้มแข็งเท่านั้น   จึงจะสามารถบังคับ ทิศทาง และพฤติกรรม ของนักการเมืองตัวแทน ให้ทำหน้าที่ โดยถือหลักคิด จริยธรรม และมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นอารยะได้   มีแต่การเมืองภาคพลเมือง ซึ่งมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น จึงจะสามารถปฏิรูปวิธีคิด  พฤติกรรม   และระบบบริการของข้าราชการให้มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ในการรับใช้ประชาชน และสร้างกลไกอำนาจรัฐสมัยใหม่ ที่เป็นนิติรัฐ นิติธรรมได้

                   เครือข่ายขบวนประชาธิปไตยยาตรา ขอประกาศเจตนารมณ์ และข้อเสนอสาธารณะ ๖ ประการ เพื่อเร่งสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชน และร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองภาคปฏิบัติ ดังนี้
๑) เพื่อยกระดับความเข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชน
                   ข่ายงานประชาสังคมทั่วประเทศ จะผนึกกำลังกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เป็นจังหวัดต่อจังหวัด โดย จัดให้มีระบบการสื่อสาร และพัฒนาฐานข้อมูลด้านกำลังคน และ อาสาสมัคร  ปฏิบัติการ กระทำการทางการเมืองในพื้นที่อย่างหลากหลาย ในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาล นักการเมือง และข้าราชการในพื้นที่อย่างแข็งขัน
๒) เพื่อเสริมสร้างความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย และขื่อแปของบ้านเมือง
                   ขอเชิญพลังทางสังคมทุกวงการ ทุกเครือข่าย เรียกร้อง กดดันให้หน่วยงานรัฐ และ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทุกส่วน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด และซื่อตรงต่อวิชาชีพในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความเป็นนิติรัฐ ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย และหลักนิติธรรม
๓) เพื่อหลักประกันความยุติธรรมทางสังคมและการบริการสาธารณะที่ดี
                   ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ดำเนินการปฏิรูประบบตำรวจ ระบบอัยการ และระบบอำนวยการความยุติธรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วม โดยทันที
๔) เพื่อสร้างวัฒนธรรมอารยะประชาธิปไตยขึ้นในแผ่นดิน
                   เครือข่ายการเมืองภาคพลเมือง และการเมืองภาคประชาชนในทุกจังหวัด จะร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ การทำงานของ สส. สว. และนัการเมืองท้องถิ่นเป็นรายคน หากพบผู้ใดกระทำการ หรือใช้วาจาที่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของจังหวัด  จะดำเนินการสาธารณะเพื่อเตือนสติ และ/หรือ คว่ำบาตรทางสังคมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นจะสนับสนุนวัฒนธรรมการลาออก หรือแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองอย่างมีอารยะของนักการเมืองอย่างจริงใจ
๕) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน
                   ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ดำเนินนโยบายเชิงรุกในการกระจายอำนาจ และสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีบทบาท มีอิสระจากส่วนกลาง มีการสนับสนุนงบประมาณในสัดส่วนที่มากขึ้นอย่างก้าวกระโดด  โดยสนับสนุนการสร้างประชาธิปไตย และธรรมมาภิบาล  ในระดับชุมชนท้องถิ่นควบคู่กันไป
๖) เพื่อยืนยันความสำคัญของการปฏิรูปการเมืองในภาคปฏิบัติ และการเมืองใหม่
                   เราขอคัดค้าน ความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของบุคคลใดก็ตาม ที่มุ่งกระทำการเพื่อผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มอย่างถึงที่สุด และ ขอเรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกแขนงให้ทำหน้าที่สื่อสาร รณรงค์เพื่อสร้างกระแสการปฏิรูปการเมืองภาคปฏิบัติ และการเมืองใหม่ อย่างจริงจัง.
 
 
๑๖  พฤษภาคม ๒๕๕๒
      ด้วยจิตคารวะ
 
เครือข่ายขบวนประชาธิปไตยยาตรา Democracy Move
                   ข่ายประชาสังคม เพื่อการปฏิรูปสังคม
                   สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)
                   สมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็ง(สxส)
                   สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน(ค.อสช.)
                   เครือข่ายวิทยุชุมชน ๗ ภูมิภาค

 

Be the first to comment on "“เร่งสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชน ขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองสู่การปฏิบัติ”"

Leave a comment

Your email address will not be published.