กรอบแนวคิดการประเมินศักยภาพคณะทำงานในองค์กร

การประเมินศักยภาพระดับบุคลากรของโครงการ/องค์การนั้น นับว่ามีความสำคัญทั้งในแง่ของการเป็นปัจจัยนำเข้า (input) ที่สำคัญของโครงการ/องค์กร อันจะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต่อไป นอกจากนี้การประเมินศักยภาพยังเป็นการสะท้อนผลการดำเนินงาน (output) ของโครงการ/องค์กร ว่าได้ทำให้คนทำงานได้เติบโตหรือพัฒนาขึ้นอย่างไร ซึ่งหากคนทำงานมัศักยภาพที่สูงขึ้น ย่อมมีผลดีต่อโครงการและองค์กรต่อไป

Download คลิก

Be the first to comment on "กรอบแนวคิดการประเมินศักยภาพคณะทำงานในองค์กร"

Leave a comment

Your email address will not be published.