การติดตามและประเมินผลภายในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาฯ

การติดตามและประเมินผลภายในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาฯ เพื่อประสิทธิผลของการดำเนินงานฝ่ายติดตามและประเมินผลภายในประกอบด้วยทีมเพื่อประสิทธิผลของการดำเนินงานฝ่ายติดตามและประเมินผลภายในประกอบด้วยทีมงานที่มีพื้นฐานหลากหลายแต่จะต้องมีความรู้หลักๆด้านการวิจัยและประเมินผลโครงการ สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานในแนวทางประชาสังคมและสุขภาวะ รวมทั้งการมีจริยธรรมในการประเมินและติดตามผล

Download Now

Be the first to comment on "การติดตามและประเมินผลภายในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาฯ"

Leave a comment

Your email address will not be published.