ข่ายงานประชาสังคม ในกระแสการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ

หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค ขนาด 64 หน้า จัดพิมพ์โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรียบเรียงโดย พลเดช ปิ่นประทีป เป็นบทความที่มีเนื้อหาในเชิงวิเคราะห์ถึงภาพรวมของขบวนการชุมชนเข้มแข็ง และขบวนการประชาสังคม

โดยชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางด้านแนวคิด กระบวนทัศน์ในการทำงานภายใต้กระแสวัฒนธรรมชุมชน บทบาทของภาคประชาสังคมในการพัฒนาระบบการเมืองไทย และข้อเสนอต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ ท่ามกลางกระแสความขัดแย้งทางสังคมที่กำลังคุกรุ่น

ปลายปี 2550 ผมได้มีโอกาสเขียนบทความวิชาการเรื่อง “ข่ายงานประชาสังคมในกระแสการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ” โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่ในช่วงรำลึกเหตุการณ์ 14 ตุลาคม (2516)

บทความนี้มุ่งฉายภาพความสัมพันธ์ระหว่างข่ายงานประชาสังคมกับการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย ที่เติบโตอย่างคู่ขนานและเกื้อกูลกัน

ความหมายของ “ข่ายงานประชาสังคม” ก็คือ เครือข่ายการทำงานของบุคคล กลุ่มบุคคล ที่มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม เป็นข่ายงานที่มีพลวัตรทางความคิด มีกระบวนทัศน์การทำงานมาในกระแสวัฒนธรรมชุมชน มีบทบาทในการพัฒนาระบบการเมืองไทย โดยร่วมเป็นส่วนประกอบหนึ่งในสายธารแห่งประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยอันยาวนาน

บทความนี้ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญๆ คือ สายธารประชาธิปไตย, กระแสแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน, ข่ายงานชุมชนเข้มแข็ง, ข่ายงานประชาสังคม, ยุทธศาสตร์สังคมในรัฐบาลสุรยุทธ์, กระทรวง พม.กับการพัฒนาประชาสังคม, รัฐธรรมนูญเพื่อสังคมเข้มแข็ง, ขบวนการประชาธิปไตยโดยชุมชน, เสวนาสาธารณะเพื่อจังหวัดเข้มแข็ง และเครือข่ายนโยบายสาธารณะระดับชาติ

เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ได้หมดไปนานแล้ว ผมจึงขอนำมาเผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ Document สำหรับท่านที่สนใจและเพื่อเป็นองค์ความรู้ของภาคประชาสังคมในโลกไซเบอร์สืบไปด้วยความหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาข่ายงานประชาสังคมและประชาธิปไตยของประเทศไม่มากก็น้อย


พลเดช ปิ่นประทีป (19/02/2553)

ดาวโหลดหนังสือ

Be the first to comment on "ข่ายงานประชาสังคม ในกระแสการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ"

Leave a comment

Your email address will not be published.