ความเคลื่อนไหวภาคอีสาน “อีสานโสเหล่ 2”

การพบปะพูดคุยกันในแวดวงคนทำงาน วิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่ 8 จังหวัดภาคอีสาน  ดำเนินมาเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ “อีสานโสเหล่”    ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งกะมัง
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ…

ทีมภาคอีสาน

 

        การพบปะพูดคุยกันในแวดวงคนทำงาน วิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่ 8 จังหวัดภาคอีสาน  ดำเนินมาเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ อีสานโสเหล่    ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งกะมัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยมีเจนารมณ์ที่จะเป็นการริเริ่มให้เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ การช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน ตลอดจนถึงขั้นการทำงานร่วมกันในประเด็นเนื้อหาที่มีความสนใจตรงกัน ในระดับภูมิภาค ต่อเนื่องจาก อีสานโสเหล่ ครั้งที่ 1 ได้มีการเลือกประเด็นสำคัญที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนของภาคอีสาน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นเกษตรอินทรีย์ ประเด็นการจัดการทรัพยากร และ ประเด็นสื่อท้องถิ่น ซึ่ง อีสานโสเหล่ 2 ได้หยิบยกเอาประเด็น เกษตรอินทรีย์ ขึ้นมาเป็นหัวข้อในการสนทนา เนื่องจากเป็นประเด็นที่เป็นจุดร่วมของการทำงานพัฒนาภาคอีสาน มีรูปธรรมของการทำงานที่ชัดเจนที่สร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันได้

แนวทางการแลกเปลี่ยน

           อีสานโสเหล่ 2 บนประเด็น เกษตรอินทรีย์ แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

          1) การเชิญผู้มีประสบการณ์ ความรู้ในประเด็นเกษตรอินทรีย์ ที่เคลื่อนไหวงานระดับภาคและ ทำงานระดับนโยบาย เข้ามาให้ภาพสถานการณ์ความเคลื่อนไหวและร่วมแลกเปลี่ยนในเวที เนื่องจากต้องการให้มีการเติมความรู้ ยกระดับการมอง เห็นความเชื่อมโยงของงานเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่ ระดับภาคและนโยบายระดับประเทศ

          2) การแลกเปลี่ยนกันบนประสบการณ์ บทเรียน การ

ทำงานประเด็นเกษตรอินทรีย์ของ 8 จังหวัดในโครงการ HPL เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวของทุกจังหวัดร่วมกัน อันจะนำไปสู่การช่วยกันคิด หาทางสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน ในแง่ความเข้มข้นเชิงเนื้อหานั้น แต่ละจังหวัดที่มาร่วมงานมีตัวแทนของผู้ที่เคลื่อนไหวงานด้านเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดตนเองมาด้วย ทำให้การแลกเปลี่ยนลงลึกในเนื้อหาของพื้นที่ได้ค่อนข้างมาก

          3) การหาแนวทางการทำงานร่วมในระดับภาค จากการร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้ม ทิศทางการเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ ทั้งในภาพรวมและระดับพื้นที่ จึงนำมากำหนดเป็นแนวทางการทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาค เพื่อให้ส่งผลต่อการยกระดับการทำงานระดับพื้นที่ พร้อมกันกับการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นเกษตรอินทรีย์ ในระดับภูมิภาคจนถึงระดับประเทศ

เนื้อหาการสนทนา

          การเสนอความรู้ ประสบการณ์ในประเด็นเกษตรอินทรีย์ โดยคุณอุบล อยู่หว้า ซึ่งเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน สรุปเป็นประเด็นสำคัญ ได้ดังนี้

          – ระบบการบริโภคของโลกทำให้เกิดการขนส่งที่เกินความจำเป็น

          – การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันไปถึงขั้น แรงจูงใจ ไม่ถึงขั้น แรงบันดาลใจ

          – การมอง และทำเกษตรอินทรีย์ในเชิงเดี่ยว มองการตลาดส่งออก ทำให้ไปไม่ถึง ความยั่งยืน และการพึ่งตนเอง

          – เรื่องมาตรฐานรับรองคุณภาพผลผลิต ในปัจจุบันผลผลิตเกษตรที่ส่งออกจะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน มกท. ซึ่งได้รับการยอมรับจากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (IFORM) ว่ากันสำหรับภาครัฐเองก็มีความพยายามที่จะพัฒนากฎหมายการรับรองมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร ขึ้นโดยกระทรวงเกษตรฯ

          – การพัฒนาเกษตรอินทรีย์จำเป็นต้องมองให้ครบทั้งระบบ ทั้งการผลิตและการขาย

 


แนวทางการขับเคลื่อนงานระดับภาคด้านเกษตรอินทรีย์

          1) แต่ละจังหวัดทำข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์ ส่งให้ ดร.รังสรรค์  สิงหเลิศ ภายในวันที่ 30 เมษายน  2548

          2)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย ดร.รังสรรค์  สิงหเลิศ จะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดขึ้น website พร้อมทั้ง update ข้อมูลเป็นระยะ

          3) วางแนวทางการทำงานของตัวเองในจังหวัด

          4) แนวทางการทำงานร่วมกันระดับภาค

         

          สำหรับเวทีอีสานโสเหล่ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นที่จังหวัดเลย ประมาณวันที่ 6 8 พ.ค.48 ในประเด็นเรื่อง

สื่อท้องถิ่นซึ่งจะมีการลงรายละเอียดและหารือร่วมกันอีกครั้งในเวทีอบรมอาจารย์ชัยวัฒน์ที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 3 6 มีนาคม  48

Be the first to comment on "ความเคลื่อนไหวภาคอีสาน “อีสานโสเหล่ 2”"

Leave a comment

Your email address will not be published.