ตอกย้ำต้องเร่งฟื้นฟูคุณธรรม จึงปฏิรูปและกระจายอำนาจสำเร็จ

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา กล่าวว่า ในวันที่ 25 เม.ย. 2557 จะมีการจัดงานเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Forum : TD Forum) ครั้งที่ 11 โดยจะจัดเสวนาเรื่อง ฟื้นฟูคุณธรรม ปฏิรูปสังคม : ภารกิจภาคพลเมืองภายหลังความขัดแย้ง

เนื่องจากเล็งเห็นว่า ปัจจุบันสังคมทุกภาคส่วนมีความขัดแย้งที่ร้าวลึกรุนแรงหลายระดับ การจะฟื้นคืนประเทศเพื่อปฏิรูปประเทศได้อย่างยั่งยืน จำเป็นจะต้องหันมาให้ความสนใจต่อรากเหง้าปัญหาในภาคพลเมือง เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีอัตลักษณ์รูปแบบค่านิยมที่แตกต่างหลากหลาย

สำหรับเวที ในวันที่ 25 เม.ย. นี้ จึงได้เชิญ ผู้เชี่ยวชาญ และนักเคลื่อนไหวในแต่ละภาคมาพูดคุยในหัวข้อ ประเมินความเสียหายด้านคุณธรรมสังคมจากความขัดแย้งทางการเมือง โดยแบ่งเป็น 4 ภาค 5 มุมมองดังนี้ อาทิ ความแตกแยกในชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือ เสวนาโดย คุณสาคร สงมา, ความแตกแยกในชุมชนท้องถิ่นภาคอีสาน โดย คุณเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ , “ความแตกแยกในชุมชนท้องถิ่นภาคตะวันตกและใต้โดยคุณณัฐวัฒน์ ชั้นอินทร์งาม และ ความสูญเสียในค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตและสันติวัฒนธรรมโดยคุณภิญโญ ทองชัยฯลฯ เพื่ออธิบายโครงสร้างของปัญหาต่างๆให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

นพ.พลเดช กล่าวด้วยว่า ด้วยปัญหาดังกล่าวนี้ทำให้เห็นว่าการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจด้วยการโอนอำนาจการบริหารจัดการตนเองไปให้ท้องถิ่นกลายเป็นความจำเป็นเร่งด่วน และนับเป็นการปรับสมดุลของประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและสภาวการณ์ของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ซึ่งการกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นจะต้องไม่ใช่เป็นเป็นแค่การถ่ายโอนอำนาจจากองค์กรปกครองใหญ่สู่องค์กรปกครองเล็ก แต่การปฏิรูปโครงสร้างอำนาจในทิศทางนี้ย่อมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบทบาทและอำนาจหน้าที่ของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชุมชนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน หรือภาคประชาสังคม ซึ่งหากต้องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ก็ย่อมเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างภาคส่วนต่างๆ ของสังคมไทยอย่างลึกซึ้งถึงราก อีกทั้งจำเป็นต้องมีการปรับฐานความคิดเรื่องอำนาจจากความสัมพันธ์แนวดิ่งเป็นแนวราบมากขึ้น

Be the first to comment on "ตอกย้ำต้องเร่งฟื้นฟูคุณธรรม จึงปฏิรูปและกระจายอำนาจสำเร็จ"

Leave a comment

Your email address will not be published.