สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

วันนี้เป็นวันที่ผมต้องขับเคลื่อนร่างพรบ.สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติพ.ศ….
ให้สามารถผ่านมติที่ประชุมใหญ่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติไปให้ได้
เพราะ นี่คือภารกิจสำคัญ มีมิติในทางประวัติศาสตร์และเป็นผลงานรูปธรรมที่เป็นชิ้นเป็นอันของสปช.คนหนึ่งด้วย

ในรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปฉบับนี้ ทิศทางใหญ่คือการลดอำนาจรัฐ ลดการรวมศูนย์ เพิ่มอำนาจประชาชน เพิ่มพลังพลเมือง กระจายอำนาจ ทรัพยากรและการจัดการให้ท้องถิ่นชุมชนและประชาสังคม
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ สมัชชาพลเมือง และสภาประชาชนตรวจสอบ จะเป็นกลไกรูปธรรมสามอย่างที่เกิดขึ้นใหม่
อันแรกมีฐานหลักขององค์กรอยู่ในระดับชาติและมีเวทีสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด ภาคและประเทศเป็นกลไกเครือข่ายขับเคลื่อน
ส่วนสองอย่างหลังจะมีฐานหลักอยู่ที่ระดับจังหวัด สมัชชาพลเมืองต้องมีสำนักงานเลขาส่วนกลางดูแล แต่สภาประชาชนตรวจสอบอาจไม่มีเพราะจะให้กกต.

จังหวัดหรือไม่ก็ปปช.จังหวัดเป็นกองเลขานุการโดยตรงในระดับพื้นที่


โชคดีวันนี้การนำเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติประสบผลสำเร็จตามที่คาดหมายทุกประการ
เมื่อผมในฐานะประธานได้กล่าวรายงานอย่างละเอียดในทุกแง่มุมที่สภาเคยตั้งข้อสังเกตุและข้อห่วงใยเอาไว้เมื่อคราว6มกราคม2558 จากนั้นให้กรรมการท่านอื่นกล่าวเสริมจนจบ

เมื่อประธานสภาปฏิรูปได้เปิดให้มีการอภิปราย มีสมาชิกสปช.เข้าคิวอภิปรายกันอย่างต่อเนื่อง รวม30คน
สุดท้ายถึงตอนลงมติ มีสมาชิกแสดงตัว233คน ในจำนวนนี้ เห็นด้วย220 ไม่เห็นด้วย10 และงดออกเสียง3
สรุปว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ โดยให้คณะกรรมการนำข้อสังเกตุต่างๆไปปรับปรุง(ร่าง)พรบ.ให้แล้วเสร็จภายใน7วัน และให้ส่งมอบทั้งหมดให้กับครม.และสนช.เพื่อการดำเนินการต่อไป

เป็นอันว่าภารกิจของคณะกรรมการปฏิรูป5คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลได้ผ่านขั้นตอนสำคัญเรียบร้อยแล้ว
บันทึกประวัติศาสตร์ในขั้นตอนนี้ได้ผ่านพ้นแล้ว
จากนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่จะออกเป็นกฎหมายต่อไป
และทันทีที่พรบ.ประกาศใช้จึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมายจริง

อย่างไรก็ตาม หลังจากมีพรบ.ประกาศใช้แล้ว งานใหญ่ที่จะตามมาคือการจัดตั้งองค์กรอิสระใหม่
และการวางรากฐานการทำงานขององค์กรอิสระที่ออกแบบตามแนวคิดใหม่
เป็นแนวคิดที่แหวกออกจากกรอบความคิดความเชื่อและความคุ้นชินเดิมๆของสังคมไทย
จึงเป็นงานที่ท้าทายอยู่ใช่น้อย

พลเดช ปิ่นประทีป
สมาชิกสปช.หมายเลข 152

 

Be the first to comment on "สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ"

Leave a comment

Your email address will not be published.