สานปฏิสัมพันธ์ โยงใยวิถีชุมชน

สานปฏิสัมพันธ์  โยงใยวิถีชุมชน

บทเรียนงานสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ ในมุมมองปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

ชุดความรู้โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ชชต.) ลำดับที่ 3

 

ชุดความรู้ “สานปฏิสัมพันธ์  โยงใยวิถีชุมชน”  เป็นการรวบรวมประมวล ถอดความรู้อันเป็นผลจากการดำเนินงานงานภายใต้แนวคิดกระบวนการ CDD (Community Driven Development)  ในมุมมองการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยมองผ่านบทเรียนการสนับสนุนงานพัฒนาจาก 5 ชุมชน  กับการสนับสนุนความร่วมมือ ฟื้นฟูและพัฒนาประชาสังคมเพื่อการพัฒนางานเชิงเครือข่ายอีก 1 เครือข่าย เพื่อเป็นบทเรียน

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของการดำเนินงาน ได้สะท้อนให้เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ที่เป็นเรื่องของความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นที่มีต่อกัน การให้โอกาส ให้ความเข้าใจ ความอดทนและเปิดกว้างมากขึ้น เป็นต้น  ซึ่งได้กลายเป็นสภาพแวดล้อมอย่างใหม่ของชุมชนนั้น ๆ จากการแสดงบทบาทในชีวิตส่วนร่วมของชาวบ้าน ก่อให้เกิดความงอกงามในตนเองผ่านการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชีวิตการอยู่อาศัยในสังคมชุมชนที่เป็นถิ่นฐาน รวมถึงปฏิสัมพันธ์ที่เป็นไปทางที่ดีของผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับชุมชนอีกด้วย  เหล่านี้ถือเป็นจุดเริ่มของการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนถูกสั่นคลอน

Be the first to comment on "สานปฏิสัมพันธ์ โยงใยวิถีชุมชน"

Leave a comment

Your email address will not be published.