สืบศักดิ์สิน แผ่นดินสี่แคว จ.นครสวรรค์

นครสวรรค์ หรือเมืองปากน้ำโพ ดินแดนที่มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต เพราะเป็นเมืองต้นน้ำเจ้าพระยาและเป็นเมืองค้าขาย ที่รวมผู้คนไว้หลากหลาย โดยมีชุมชนดั้งเดิมอยู่ติดริมแม่น้ำ ที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันนครสวรรค์ถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง…

Be the first to comment on "สืบศักดิ์สิน แผ่นดินสี่แคว จ.นครสวรรค์"

Leave a comment

Your email address will not be published.