เครือข่ายพลเมืองอภิวัฒน์

๘ มิ.ย. ๒๕๕๔
เครือข่ายพลเมืองอภิวัฒน์

๑. เครือข่ายพลเมืองอภิวัฒน์ – เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มนักคิด นักกิจกรรมทางสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรประชาสังคม และองค์กรชุมชนจากทั่วประเทศกลุ่มหนึ่ง ที่เล็งเห็นปัญหาความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย และต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโครงสร้างอำนาจ ความสัมพันธ์ และจิตสำนึกวิธีคิดอย่างจริงจัง

๒. เครือข่ายมีความห่วงใยต่อปัญหาความขัดแย้งทางสังคมที่สะสมตัวมาจนเกิดเป็นวิกฤติการณ์ความแตกแยก-ความรุนแรงที่เรื้อรังมาถึง ๕ ปี โดยยังไม่เห็นทางออกและเล็งเห็นว่าภายหลังการเลือกตั้ง ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แนวโน้มปัญหาบ้านเมืองนอกจากไม่คลี่คลายแล้ว ยังอาจเกิดความวุ่นวายที่ยิ่งหนักกว่าเดิม

๓. เพื่อร่วมเป็นพลังทางสังคมและพลังทางปัญญาอีกส่วนหนึ่งของประเทศในการเข้ากำหนดทิศทางและจังหวะก้าวเพื่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจ ความสัมพันธ์ และจิตสำนึกวิธีคิดของสังคมไทยในระยะเปลี่ยนผ่านนี้ จึงรวมตัวกันเคลื่อนไหวในรูปแบบของการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการอภิวัฒน์ประเทศไทย


๔. เครือข่ายเล็งเห็นบทเรียนความล้มเหลวของการปฏิวัติมวลชน การปฏิวัติประชาธิปไตยและการรัฐประหารในประเทศต่างๆ ทั่วโลกซึ่งมุ่งยึดอำนาจรัฐส่วนบน เล็งเห็นบทเรียนของการปฏิรูปในประเทศไทยที่มุ่งเปลี่ยนโครงสร้างและกลไกอำนาจรัฐบางส่วนโดยผ่านกระบวนการแก้ไขกฎหมายว่าล้วนมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถนำไปสู่การแก้ไขความเหลื่อมล้ำและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความสัมพันธ์ได้อย่างยั่งยืน

๕. แนวทางอภิวัฒน์จึงมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกและวิธีคิดของสังคมไทยอย่างเข้มข้นควบคู่ไปกับการปฏิบัติการเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจและความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มพลังอำนาจทุกส่วนอย่างเป็นอิสระ และไม่มุ่งหมายการได้มาซึ่งอำนาจรัฐด้วยวิธีการใดๆ

๖. เครือข่ายพลเมืองอภิวัฒน์ ยึดมั่นในแนวทางสายกลาง ไม่สนับสนุนการแบ่งขั้ว แยกฝ่ายในสังคม จึงยินดีต้อนรับและร่วมภารกิจสาธารณะกับกลุ่มพลังสร้างสรรค์ทุกวงการ ทุกฝ่าย หรือทุกสีเสื้อที่มีเจตนารมณ์และเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงคนไทย และประเทศไทยไปสู่ความเข้มแข็งและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

๗. เครือข่ายพลเมืองอภิวัฒน์ มีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะขับเคลื่อนพลังแห่งทางสายกลางอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยระยะเวลา ๕ ปี ต่อจากนี้ไป ด้วยเชื่อว่าจะเป็นห้วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของบ้านเมือง และด้วยสำนึกที่ไม่นิ่งดูดาย หรือปล่อยให้กลุ่มนักธุรกิจการเมืองและกลุ่มพลังสุดโต่งกระทำการกันตามอำเภอใจอย่างที่ผ่านๆ มา

๘. ในเบื้องต้นนี้เครือข่ายพลเมืองอภิวัฒน์ ได้กำหนดช่วงเวลาการขับเคลื่อนปฏิบัติการเป็น ๓ ระยะ

๑) ๕๐ วันรณรงค์เลือกตั้ง – รณรงค์ “โหวตปฏิรูป” อันประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ การเลือกบัญชีรายชื่อพรรคที่เอาการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ, การโหวตแซงก์ชั่นนักการเมืองหน้าเก่าที่หลังยาว-สีเทา-ดิบเถื่อน และการโหวตสั่งสอนรัฐสภาน้ำเน่า เพื่อให้ได้มาซึ่งสภาผู้แทนราษฎรมิติใหม่ที่เอื้อต่อการปฏิรูป

๒)๑๐๐วันของอำนาจรัฐใหม่ – เคลื่อนไหว “ตั้งทิศประเทศไทย” โดยจับตาและผลักดันเนื้อหาการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจให้ปรากฎอยู่ในนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา

๓) ๑,๕๐๐ วันของรัฐบาลและรัฐสภา – ขับเคลื่อนการ “อภิวัฒน์บ้านเมือง” ด้วยการปฏิบัติการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเข้มข้นและลักษณะเชิงรุกในการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจให้แล้วเสร็จในเรื่องสำคัญๆ ก่อนถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไป (๒๕๕๘)

๙. เครือข่ายพลเมืองอภิวัฒน์ ขอประกาศตัวเป็นสถาบันการเมืองภาคพลเมืองที่ไม่ใช่พรรคการเมือง แต่จะแสดงบทบาทการเมืองของประชาชนอย่างเปิดเผย โดยไม่มีนโยบายในการได้มาซึ่งอำนาจรัฐใดๆ

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)

Be the first to comment on "เครือข่ายพลเมืองอภิวัฒน์"

Leave a comment

Your email address will not be published.