เครือข่ายภัยพิบัติชุมชนเปิดเวทีเรียนรู้ประสบการณ์

เครือข่ายภัยพิบัติชุมชน เปิดเวทีเรียนรู้ประสบการณ์สร้างการมีส่วนร่วมในโครงการรับมือน้ำท่วม 3.5 แสนล้าน 

      วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เครือข่ายภัยพิบัติชุมชน โดยโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติฯ ได้จัดเวทีเรียนรู้ประสบการณ์สร้างการมีส่วนร่วมในโครงการรับมือน้ำท่วม 3.5 แสนล้าน ขึ้นที่ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานปฏิรูป โดยมีองค์กรเครือข่ายในส่วนกลางและจากพื้นที่ 10 จังหวัด รวม21 คน และได้รับเกียรติจาก อ.ศรีสุวรรณ ควรขจร และ อ.ประเชิญ คนเทศ เป็นวิทยากรนำเสนอประสบการณ์

      วิทยากร ได้เสนอถึงข้อกังวลของประชาชนในพื้นที่ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมท่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว ด้วยงบประมาณ 1.2 แสนล้านบาท ซึ่งหลายแห่งได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่กระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิต เช่น การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ที่ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากลำน้ำได้ต่อไป การยกถนนสูงเป็นคันกั้นน้ำ ที่ยกสูงกว่าตัวบ้านของประชาชน และกีดขวางการไปมาหาสู่กันของคนในท้องถิ่น ความกังวลว่าว่าโครงสร้างเหล่านี้ จะไปทำให้ระดับน้ำที่ไหลมาท่วมมีระดับที่สูงและรุนแรงขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไม่มีส่วนร่วมใดใดทั้งสิ้นของประชาชนในท้องถิ่น

      การมีส่วนร่วมของประชาชนจะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องอาศัยการทำงานอย่างหนักของภาคประชาชนในการทำความเข้าใจข้อมูลทั้งระดับพื้นที่ซึ่งต้องเข้าใจกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจที่มีและเป็นอยู่ และข้อมูลการก่อสร้างภายใต้โครงการป้องกันน้ำท่วม 3.5 แสนล้าน ที่จะกระทบกับพื้นที่ โดยนำข้อมูลเหล่านี้มาสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และร่วมกันพัฒนาข้อเสนอทางเลือก ทางออกที่เหมาะสมกับพื้นที่ร่วมกัน พร้อมทั้งการสื่อสารกับสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เครือข่ายปฏิบัติการในพื้นที่ทั้ง 10 จังหวัด ได้นำเสอนความคืบหน้าในการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาระบบข้อมูลร่วม ที่มีมาตรฐานการใช้งานร่วมกัน

Be the first to comment on "เครือข่ายภัยพิบัติชุมชนเปิดเวทีเรียนรู้ประสบการณ์"

Leave a comment

Your email address will not be published.