เวทีนโยบายสาธารณะเพื่อการปฏิรูปสังคม ครั้งที่ 2/2551

“ก้าวข้ามวิกฤตการณ์บ้านเมือง สู่การพัฒนาสมรรถนะแห่งชาติ” วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เวลา 8.00 น. – 15.00 น.

ณ.ห้องประชุมจุมภฎ-พันธ์ทิพย์

ชั้น4อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

@@@@@@@@@@

ภาคเช้า การประชุมเชิงปฏิบัติการข่ายประชาสังคมไทยผ่านระบบ Teleconferenceจากห้องประชุม จุมภฎ-พันธ์ทิพย์ เชื่อมโยงห้องประชุมประชาคมจังหวัดและเครือข่ายภาคประชาสังคม 100 แห่งใน 35 จังหวัด

หัวข้อ “วิกฤตการณ์บ้านเมืองและสมรรถนะแห่งชาติ ในมุมมองของเครือข่ายนักปฏิบัติการ

ประธาน นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

เลขานุการร่วม

1.นสพ.ปกรณ์ สุวรรณประภา

2.นายภุชงค์ กนิษฐชาติ

08.00 – 09.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมและสถานีประชุมทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมห้องประชุม/ระบบสื่อสารทางไกล และลงทะเบียนความพร้อมสถานีวิทยุชุมชนที่จะทำการกระจายเสียงตลอดการประชุม
09.00 – 09.30 น.ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการและวิธีการระดมความคิด
09.30 – 10.00 น.กล่าวต้อนรับและนำเสนอกรอบความคิด “ก้าวข้ามวิกฤตการณ์บ้านเมือง” โดย รศ.สุริชัย หวั่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.00 – 12.00 น.ระดมความคิดระหว่างเวทีจุฬาฯกับสถานีประชุมทั่วประเทศ
· สถานการณ์และความเป็นไปได้ในการก้าวข้ามวิกฤตการณ์บ้านเมือง
· ข้อเสนอแนวทางการพื้นฟูและพัฒนาสมรรถนะแห่งชาติ
· รูปธรรมการดำเนินงานในระดับพื้นที่และระดับเครือข่าย
12.00 – 12.10 น.สรุปสาระสำคัญจากการระดมความคิด
12.10 – 13.00 น.พัก รับประทานอาหารกลางวัน
ภาคบ่าย การประชุมหารือของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้ร่วมสังเกตุการณ์ในห้องประชุม และมีการถ่ายทอด Internet TV และ e-radio ไปยังเครือข่าย 100 แห่ง ทั่วประเทศ และบันทึกวีดีทัศน์เพื่อผลิตรายการ โดย TPBS หัวข้อ “ก้าวข้ามวิกฤตการณ์บ้านเมือง เร่งสร้างสมรรถนะแห่งชาติ”
ประธาน ศ.นพ.ประเวศ วะสี
เลขานุการร่วม นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ,นพ.พลเดช ปิ่นประทีป
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
13.30 – 13.45 น. กล่าวต้อนรับโดย อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.45 – 14.15 น. กล่าวนำโดยประธาน
14.15 – 16.15 น. ระดมความคิด แนวทางเพื่อการสร้างสมรรถนะแห่งชาติ
16.15 – 16.30 น. สรุปสาระสำคัญ และปิดการประชุม
*มีการถ่ายทอดสดการประชุมทาง Internet TV/Radio สามารถรับชมรับฟังผ่านทาง www.aorsocho.org ลิงค์ไปที่ ldi radio online หรือ www.phetdj.com/live/asc/ldi/index.php?speed=live

 

 

Be the first to comment on "เวทีนโยบายสาธารณะเพื่อการปฏิรูปสังคม ครั้งที่ 2/2551"

Leave a comment

Your email address will not be published.