แนะนำ “หลักสูตรอบรม” มากมายที่นี่

แนะนำ “หลักสูตรอบรม” มากมายที่นี่

       สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม  แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ชวนพี่เชิญน้อง   เติมความรู้กับนานาหลักสูตรน่าสนใจตลอดเดือนมิถุนายน 2554 รวม 12 หลักสูตร โดยทีมกูรูผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

       พิเศษสุดสำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบ

12 หลักสูตร ให้เลือกสรร ได้แก่

1. หลักสูตร “การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์” วันที่ 1-2 มิถุนายน 2554 วิทยากร : รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อัตราค่าลงทะเบียนอบรมท่านละ 2,500 บาท

2. หลักสูตร “การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์” วันที่ 3 มิถุนายน 2554 วิทยากร : รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ อาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อัตราค่าลงทะเบียนอบรมท่านละ 1,800 บาท

3. หลักสูตร “การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ” วันที่ 6-7 มิถุนายน 2554 วิทยากร : ดร.สุชาติ สังข์เกษม อาจารย์พิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อัตราค่าลงทะเบียนอบรมท่านละ 3,000 บาท

4. หลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” วันที่ 8-10 มิถุนายน 2554 วิทยากร : ผศ. หม่อมหลวงฐิติรัตน์ ลดาวัลย์ อัตราค่าลงทะเบียนอบรมท่านละ 2,500 บาท

5. หลักสูตร “เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” วันที่ 8-10 มิถุนายน 2554 วิทยากร : อ.จริยา บุณยะประภัศร, ผศ. หม่อมหลวงฐิติรัตน์ ลดาวัลย์ และ อ.กิตตินันท์ พันธุมสุต อัตราค่าลงทะเบียนอบรมท่านละ 3,500 บาท

6. หลักสูตร “เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” วันที่ 13-14 มิถุนายน 2554 วิทยากร : อ.จริยา บุณยะประภัศร อัตราค่าลงทะเบียนอบรมท่านละ 2,500 บาท

7. หลักสูตร “การบริหารโครงการ” วันที่ 15-17 มิถุนายน 2554 วิทยากร : อ.สมสุณีย์ ดวงแข และ ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ อัตราค่าลงทะเบียนอบรมท่านละ 3,500 บาท

8. หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ” วันที่ 20-21 มิถุนายน 2554 วิทยากร : ผศ.หม่อมหลวงฐิติรัตน์ ลดาวัลย์ อัตราค่าลงทะเบียนอบรมท่านละ 2,500 บาท

9. หลักสูตร “Effective Presentation : ศิลปะการนำเสนอเพื่อครองใจผู้ฟัง” วันที่ 22-24 มิถุนายน 2554 วิทยากร : อ.สุพจน์ ธาราภรณ์ศิลป์ และคณะ อัตราค่าลงทะเบียนอบรมท่านละ 3,800 บาท

10. หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิผล” วันที่ 27 มิถุนายน 2554 วิทยากร : ดร.สุรชาติ กิ่งมณี อัตราค่าลงทะเบียนอบรมท่านละ 1,800 บาท

11. หลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความสำเร็จอย่างมืออาชีพ” วันที่ 28 มิถุนายน 2554 วิทยากร : อ.แสงอุษา โลจนานนท์ อัตราค่าลงทะเบียนอบรมท่านละ 1,800 บาท

12. หลักสูตร “กลยุทธ์การสร้างความประทับใจและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนจาก CRM ต่อยอดด้วย CEM และ CSR” วันที่ 29-30 มิถุนายน 2554 วิทยากร : อ.จริยา บุณยะประภัศร อัตราค่าลงทะเบียนอบรมท่านละ 2,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 4 โทรศัพท์ 0-2613-3820-5 ต่อ 100 โทรสาร 0-2225-7517 หรือดาวโหลดใบสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ www.icess.tu.ac.th ได้แล้ววันนี้

Be the first to comment on "แนะนำ “หลักสูตรอบรม” มากมายที่นี่"

Leave a comment

Your email address will not be published.