2010 Beijing : (4) พันธมิตรสื่อนานาชาติ

เวทีการประชุมนานาชาติเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงและมักประสบความสำเร็จในการสร้างความเข้มแข็งร่วมกันเป็นเครือข่ายข้ามรัฐ    

\\รวมทั้งในการผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาบางเรื่องหรือการพัฒนาบางประเด็นร่วมกันเพื่อให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ เห็นความสำคัญ

          Asian Media Summit (AMS 2010) เป็นเวทีการประชุมนานาชาติขององค์กรสื่อมวลชนที่สถาบันเพื่อการพัฒนาสื่อกระจายเสียงแพร่ภาพแห่งเอเชีย-แปซิพิคหรือ Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development : AIBD ในฐานะแม่ข่ายเป็นหัวเรือใหญ่

 

AIBD เองก็มิได้ดำเนินการโดยลำพังมักมีองค์กรภาคีใกล้ชิดเป็นเจ้าภาพร่วม และมีองค์กรผู้สนับสนุนอื่น ๆ ช่วยลงขัน เช่น คราวนี้มี :

SARFT        –    State Administration of Radio, Film and Television People’s Republic of China

Friedrich Ebert STiftung

UNESCO    –    United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

GMCD        –    Global Media Center for Development

UNEP         –    United Nations Environment Programme

DW             –    Deutchwelle TV

CCTV         –    Chinese Central Television

GTI            –    Greater Tumen Initiative

WRTVC       –    World Radio and Television Council

 

            นอกจากการรับความรู้ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันของผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแล้ว   การประชุมเช่นนี้ยังเป็นโอกาสให้มีการสานความสัมพันธ์และเชื่อมโยงภารกิจระหว่างบุคลากรและองค์กรที่เข้าร่วม ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับบริหารและผู้ปฏิบัติงานระดับต่าง ๆ

          ในการประชุมเช่นนี้ควรที่ TPBS จะได้มีนโยบายส่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการและผู้บริหารระดับต่างๆ ขององค์การไปเข้าร่วมและติดตามรายงานข่าวทุกครั้ง โดยไปอย่างมีเป้าหมายและมียุทธศาสตร์ด้านหนึ่งไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านหนึ่งไปสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ ด้านหนึ่งไปประชาสัมพันธ์องค์การและชื่อเสียงของประเทศ ด้านหนึ่งไปเพื่อติดตามรายงานข่าวตามภารกิจทางวิชาชีพ

          นอกจากบทบาทขององค์การที่เข้าร่วมกับเครือข่ายองค์กรสื่อระหว่างประเทศในลักษณะเป็นกลุ่มพลังเช่นนี้แล้ว การเข้าร่วมประชุมยังทำให้เราเห็นช่องทางในการจับมือกันกับบางองค์กรในลักษณะทวิภาคี (Bilateral)  หรือ ไตรภาคี (Trilateral) เพื่อพัฒนางานเฉพาะบางอย่างของเราได้อีกด้วย

          อย่างเช่น การเตรียมเข้าสู่ยุคดิจิตอลของประเทศไทย และ TPBS เราอาจจะร่วมมือทำงานกับ GMCD หรือแม้กับรัฐบาลญี่ปุ่นหรือเกาหลีซึ่งมีประสบการณ์มาก่อนและมีเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์สำหรับบ้านเรา

          หรือการร่วมมือกับ UNESCO ซึ่งมีแผนงาน Audiovisual e-Platform  ที่มีฐานข้อมูลและคลังรายการด้านวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลายจากทั่วโลกเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนรายการสารคดีและข่าวสารที่น่าสนใจ

          หรือการร่วมมือกับ Open University Malaysia ในการพัฒนาระบบ iRadio  ที่ใช้ Web 2.0 เชื่อมโยง Podcasts, iPods, iTunnes, Rss Feeds  และ Twitter & Face book

            เรื่องเหล่านี้เป็นงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจะซึ่งได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมเวทีนานาชาติเช่นนี้โดยตรง  

ส่วนกรรมการนโยบายนั้นอาจได้ประโยชน์จากการร่วมประชุมไม่มากนักทั้งในเชิงเทคนิควิชาการ วิชาชีพและการสร้างเครือข่าย    เว้นเสียแต่ว่าจะมีความสนใจทางวิชาการเป็นการพิเศษส่วนตัว หรือได้รับเชิญไปบรรยาย/อภิปราย หรือมีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ให้ต้องร่วมเป็นพิธีการเท่านั้น

          แต่การได้ร่วมคณะไปเข้าประชุมแบบนี้บ้างก็นับเป็นการเปิดหูเปิดตาและสร้าง วิสัยทัศน์ที่คุ้มค่านะครับ

 

พลเดช   ปิ่นประทีป

6 มิถุนายน 2553

 

Be the first to comment on "2010 Beijing : (4) พันธมิตรสื่อนานาชาติ"

Leave a comment

Your email address will not be published.