Poldej Diary ความรุนแรงและสันติภาพในไอร์แลนด์เหนือ

POLDEJ DIARY “ความรุนแรงและสันติภาพในไอร์แลนด์เหนือ”

10 ตอน น่าสนใจประกอบด้วย

ตอนที่ 1 สมมติฐานกุญแจ 5 ดอก

ตอนที่ 2 ความไม่สงบที่ชายแดนใต้

ตอนที่ 3 วิกฤตการณ์ IRA

ตอนที่ 4 กระทรวงพื้นที่

ตอนที่ 5 การถ่ายโอนอำนาจ

ตอนที่ 6 มูลนิธิกองทุนชุมชน

ตอนที่ 7 BBC Northern Ireland

ตอนที่ 8 ชาวไอริชโพ้นทะเล

ตอนที่ 9 บทเรียนจากไอร์แลนด์เหนือ

ตอนที่ 10 ทิศทางแก้ปัญหาไฟใต้

คลิก www.ldinet.org/2008/images/stories/Poldej Diary(1).pdf

Be the first to comment on "Poldej Diary ความรุนแรงและสันติภาพในไอร์แลนด์เหนือ"

Leave a comment

Your email address will not be published.