“สร้างสรรค์ พัฒนา” คุยกับเลขาธิการ (3)

พลเดช  ปิ่นประทีป, กันยายน 2559

บรรยากาศในสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. ของเราในช่วงเดือนที่ผ่านมา เต็มไปด้วยความคึกคัก เข้มข้น ทั้งจากภารกิจภายนอกและการจัดการตนเองภายในองค์กร

ฝ่ายที่ดูแลด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ต้องสาละวนอยู่กับการเตรียมเปลี่ยนผ่านระบบการขับเคลื่อนภารกิจ จากแผนหลัก สช. ฉบับที่2 ไปสู่แผนหลักฉบับใหม่ พ.ศ.2560-2564 ซึ่งมีเป้าหมาย พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมพอสมควร ในขณะที่งบประมาณกลับมีความจำกัดมากขึ้น

ฝ่ายที่ดูแลด้านงานพื้นที่ ต้องปรับจูนความคิดความเข้าใจต่อภารกิจและแนวทางการทำงานแบบใหม่ ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ สช. เอง และ ส่วนเครือข่ายภาคีในพื้นที่

นอกจากนั้นยังต้องเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เพิ่งประกาศใช้ รวมทั้งต้องช่วยกันออกแบบและจัดรูปขบวนการทำงานพื้นที่สู่มิติใหม่อีกด้วย

ฝ่ายที่ดูแลด้านอำนวยการและงานบุคคล ต้องคุมกระบวนการเปลี่ยนผ่านสถานภาพของบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์ของ สปพส. หน่วยงานย่อยเฉพาะกิจที่ยุบตัวลงตามภารกิจ และโครงการพิเศษอื่นๆ ให้เข้าสู่ระบบและมาตรฐานเดียวกัน

ฝ่ายที่ดูแลด้านงานสมัชชาใหญ่ประจำปี ต้องเตรียมธีมงาน ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งต้องขบคิดเรื่องรูปแบบงานสมัชชาสุขภาพที่สร้างสรรค์ ไม่หยุดนิ่ง

ฝ่ายที่ดูแลงานด้านขับเคลื่อนมติสมัชชา กำลังพัฒนาวิธีการขยายผลจากมติที่กองอยู่มากมายให้บังเกิดผลรูปธรรม  มีท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขมานั่งเป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนฯ ชุดใหญ่ด้วยตัวเอง

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมติด้านสังคมและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมติด้านสุขภาพ เป็นกลไกการทำงาน 2 ชุดที่แข็งขันมาก คาดว่าในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในเที่ยวนี้ เราน่าจะได้รับทราบความก้าวหน้าในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ

ฝ่ายที่ดูแลด้านงานวิชาการและนวัตกรรม กำลังเตรียมจัดงานใหญ่เรื่อง”สุขภาวะที่ปลายทาง”ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากสังคมในวงกว้างมากขึ้นทุกที นอกจากนั้นยังต้องเตรียมเปิดตัวเครื่องมือ “ธรรมนูญสุขภาพ ฉบับที่ 2” และ “HIA ฉบับที่ 2” ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่

ฝ่ายที่ดูแลด้านงานต่างประเทศ มีภารกิจชุกมาก ทั้งต้องต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเวียดนาม คณะดูงานจากภูฏาน และการจัดเวทีบรรยายและแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลีย

น่าสังเกตุว่า ในหลายปีที่ผ่านมา ภาคีต่างประเทศที่เข้ามาร่วมทำงานกับ สช. มักสนใจในเรื่องHIA มากกว่าเครื่องมือชิ้นอื่นๆของเรา ไม่ว่าจะเป็นสมัชชาสุขภาพ (NHA) หรือธรรมนูญสุขภาพ (HS) หรือสิทธิด้านสุขภาพ (HR) นั่นคงเป็นเพราะบริบทของประเทศเขาแตกต่างออกไป

ในขณะที่เครื่องมือหลักทั้งสี่ชิ้นชิ้นของเรา กำลังได้รับความสนใจและนำไปใช้อย่างแพร่หลายในการทำงานขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP) ในระดับพื้นที่ ระดับเครือข่ายตามประเด็น และ ระดับสถาบันองค์กรต่างๆ

แต่มาคราวนี้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ คณะดูงานจากภูฏานซึ่งตั้งใจมาศึกษาเรื่อง HIA เป็นการเฉพาะ เมื่อได้ลงพื้นที่ดูงานเขื่อนปากมูน มาบตาพุด และแม่น้ำเจ้าพระยา  ท้ายที่สุดก็กลับไปพร้อมกับความสนใจในเครื่องมือใหม่ๆ ของเราเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่อง NHA และ HiAP ครับ.