ทำเนียบ MOJO

ทำเนียบ นักวารสารศาสตร์มือถือ (Mobile Journalism – MOJO) 

ภายใต้การดำเนินงานของ โครงการสานพลังประรัฐจังหวัดรณรงค์สร้างเสริมสังคมสุขภาวะแบบองค์รวม โดย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)  ร่วมกับโครงการสนับสนุนกลไกระดับจังหวัดเพื่อสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม  โดย สมาคมองค์กรสาธารณะประโยชน์ (สxส)  สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ทั้งทางโครงการฯ ได้จัดทำทำเนียบรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้แทนจากศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาทั้ง 76 จังหวัด จำนวน  4 ห้องเรียน ประกอบด้วย

ห้องเรียนที่ 1  ภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ 17-19  เมษายน 2560  ณ ห้องสันป่าเลียง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่  นักเรียนรู้ 34 คน

ห้องเรียนที่ 2  ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2560 ณ ห้องทิพวรรณ  โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  นักเรียนรู้ 47 คน

ห้องเรียนที่ 3  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่  9 – 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฉัตรทันต์ โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น นักเรียนรู้ 42 คน

ห้องเรียนที่ 4  ภาคใต้      ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560  ณ  ห้องภราภพ โรงแรมหาดใหญ่ฮอลิเดย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นักเรียนรู้ 29 คน

 

ขอบคุณ  อาจารย์พิภพ  พานิชภักดิ์  และคณะ สำหรับความรู้ ความสนุกสนาน ที่มอบให้  รวมทั้งนักเรียนรู้ทั้ง 152  คน ที่มุ่งมั่น ตั้งใจ

หวังว่าทำเนียบนี้จะเป็นช่องทางในการสื่อสาร เชื่อมร้อย และสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายนักวารสารศาสตร์มือถือ

 

 

ด้วยรักและชื่นชม

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

Download ทำเนียนนักวารสารศาสตร์มือถือ (MOJO_2560) .pdf