การประชุมปฏิบัติการบูรณาการแผนรับมือภัยพิบัติระดับอำเภอ : อ.เวียงสา จ.น่าน

วันที่ 18-19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตร อ.เวียงสา จ.น่าน

ที่มา

สืบเนื่องจากการประชุมหารือ “พัฒนากลไกความร่วมมือรับมือภัยพิบัติเมืองน่าน” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.น่าน

ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.น่าน ศูนย์ประสานงานประชาสังคมจังหวัดน่าน เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอเวียงสา และภาคีที่เกี่ยวข้อง มีความตระหนักร่วมกันถึงประเด็นสำคัญประการหนึ่ง คือ การที่หน่วยงานในพื้นที่ ต่างมีแผนรับมือภัยพิบัติของแต่ละหน่วยอยู่แล้ว แต่บางส่วนยังขาดการประสานเชื่อมร้อยให้เกิดการสอดรับและหนุนเสริมการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่

จึงเห็นร่วมกันว่า การบูรณาการแผนว่าด้วยการรับมือภัยพิบัติของหน่วยงานในระดับพื้นที่ จะทำให้กลไกความร่วมมือเพื่อรับมือภัยพิบัติของ จ.น่าน เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นและมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รวมถึงจะเป็นเครื่องมือ-แนวทางสำหรับการดำเนินงานที่สร้างความสอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้มาก

เพื่อเป็นการเชื่อมร้อยแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานลดความเสี่ยงได้อย่างสอดคล้องและหนุนเสริมซึ่งกันและกัน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดการประชุมบูรณาการแผนลดความเสี่ยงภัยพิบัติในระดับอำเภอขึ้น

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้มีแผนบูรณาการรับมือภัยพิบัติในระดับอำเภอ

2)เพื่อพัฒนากระบวนการบูรณาการแผนรับมือภัยพิบัติระดับอำเภอ

 

วิธีการดำเนินงาน/ กระบวนการประชุม

1) การวิเคราะห์สถานการณ์ภัยของพื้นที่ ความเสี่ยง และผลกระทบ

2) การวิเคราะห์แผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3) การเชื่อมร้อยแผน/ ประสานแผน

4) การวางรูปแบบการขับเคลื่อนแผน

 

ผู้เข้าร่วม/ กลุ่มเป้าหมาย

– หน่วยงานในระดับพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ อ.เวียงสา ที่มีแผนงานว่าด้วยการรับมือภัยพิบัติ

– คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (District Health Board : DHB)

– เครือข่ายภาคประชาสังคม

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) เกิดการประสานแผนรับมือภัยพิบัติของพื้นที่เวียงสาและท่าวังผา

2) เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนากระบวนการบูรณาการแผนรับมือภัยพิบัติระดับอำเภอ

 

หน่วยงาน/ องค์กรร่วมจัด

  • สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
  • มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)
  • ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน
  • GISNORTH มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

กำหนดการ

การประชุมปฏิบัติการบูรณาการแผนรับมือภัยพิบัติระดับอำเภอ : อ.เวียงสา จ.น่าน

วันที่ 18 เมษายน 2561

09.30 – 10.00 น.  กล่าวต้อนรับ และเสนอประสบการณ์ความร่วมมือรับมือภัยพิบัติ โดย คุณสุภาพ สิริบรรสพ download เอกสารการนำเสนอ

10.00 – 10.30 น.  ชี้แจงกระบวนการประชุม และที่มาความคิดการบูรณาการแผนรับมือภัยพิบัติ โดย อ.นัยนา หวายคำ และ ดร.แมน ปุโรทกานนท์ download เอกสารการนำเสนอ

10.30 – 12.30 น.  กระบวนการวิเคราะห์ภัยพิบัติ และความเสี่ยงของพื้นที่เวียงสา  โดย ดร.พลภัทร เหมวรรณ  download เอกสารการนำเสนอ

12.30 – 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.00 น.  กระบวนการวิเคราะห์แผนรับมือภัยพิบัติของพื้นที่เวียงสา  โดย อ.นัยนา หวายคำ และ ดร.แมน ปุโรทกานนท์

วันที่ 19 เมษายน 2561

09.00 – 12.30 น.  กระบวนการบูรณาการแผนรับมือภัยพิบัติของพื้นที่เวียงสา  โดย อ.บุญเสริฐ เสียงสนั่น

13.30 – 16.00 น.  แนวทางการขับเคลื่อนแผนบูรณาการรับมือภัยพิบัติของพื้นที่เวียงสา  โดย อ.นัยนา หวายคำ และ ดร.แมน ปุโรทกานนท์

 

เอกสารประกอบ

  • แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มจังหวัดน่าน ปี 2560

รูปภาพประกอบ