ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบสาธารณสุข (๒) “ปฏิรูปกระบวนทัศน์ สร้างนำซ่อม”

พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขียนให้โพสต์ทูเดย์ / พุธที่ 4 มิถุนายน 2561 เมื่อคราวที่แล้วได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบสาธารณสุขไว้เป็นตอนที่ ๑  โดยชี้ให้เห็นว่า เนื่องจากสภาพสังคมและปัญหาสาธารณสุขมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมมาก กระทรวงสาธารณสุขและภาครัฐไม่สามารถรับมือได้เพียงลำพัง จำเป็นต้องแยกบทบาทองค์กรใหม่-เก่าให้ชัดเจน ไม่คร่อมบทบาท และสามารถทำหน้าที่หนุนเสริม-ถ่วงดุลกันได้จริง ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขผู้กำหนดและกำกับนโยบาย,  กลุ่มโรงพยาบาล สถานีอนามัยและท้องถิ่นผู้ให้บริการสาธารณสุข และกลุ่มกองทุนผู้ซื้อบริการ คราวนี้จะขอพูดถึงยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบสาธารณสุขในมุมมองภาคประชาสังคมอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือ การปฏิรูปกระบวนทัศน์ … Continue reading ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบสาธารณสุข (๒) “ปฏิรูปกระบวนทัศน์ สร้างนำซ่อม”