ข้อบังคับ สมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็ง (สxส)

สมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็ง มีชื่อย่อว่า “สxส” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Association of Citizen Organizations for Healthy Thai Society ใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า ACOTS

เครื่องหมายของสมาคม 

วัตถุประสงค์ของสมาคม

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนพลเมือง เพื่อประโยชน์สาธารณะใน ทุกพื้นที่ ทุกองค์กรและทุกระดับ
 2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมไทย เพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์ปัญหาของชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยสามารถพึ่งตนเองในการจัดการปัญหาทุกระดับได้
 3. เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันออกไปให้กว้างขวาง
 4. เพื่อส่งเสริมพลังอิสระและเป็นกลางในการพัฒนาระบบประชาธิปไตยของประเทศ ตามแนวทางสันติประชาธรรมและเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการชุดแรกของสมาคม ปี พ.ศ. 2549 – 2561

 1. นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป                นายกสมาคม
 2. อาจารย์ชัยวัฒน์  ถิระพันธุ์                  อุปนายกสมาคม
 3. รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี                  กรรมการ
 4. รศ.ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย                กรรมการ
 5. ดร.วณี  ปิ่นประทีป                กรรมการ
 6. นายคณุสสัน  ศุภวัตรวรคุณ             กรรมการ
 7. นางสาวอุไรรัตน์ เครือพงศ์ศักดิ์            กรรมการ
 8. นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์                กรรมการ เลขานุการและนายทะเบียน
 9. นางสาวดวงพร เฮงบุญยพันธ์             กรรมการและเหรัญญิก
 10. นายภุชงค์ กนิษฐชาติ                กรรมการและประชาสัมพันธ์
 11. นางสาวปนิตา  ธีรสฤษดิ์สกุล             กรรมการและปฏิคม

คณะกรรมการของสมาคมฯ ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

 1. ดร.วณี  ปิ่นประทีป   นายกสมาคม
 2. นายวิทยา ปิยะพงษ์ อุปนายกสมาคม
 3. นางจุฑาพร พันธุ์วัฒนา กรรมการ
 4. นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์ กรรมการ
 5. นายสุรพงษ์ พรมเท้า กรรมการ
 6. นางทิพาภรณ์ สังขพันธ์ กรรมการ
 7. นายธงชัย กันพันธ์ กรรมการ
 8. นางเกศินี ประทุมสุวรรณ กรรมการ
 9. นายคณุสสัน ศุภวัตรวรคุณ กรรมการ และเลขานุการ
 10. นางสุดี บูรณะสิงห์ กรรมการ และนายทะเบียน
 11. นางสาวมทิรา เครือพงษ์ศักดิ์ กรรมการและเหรัญญิก

ประเภทของสมาชิก

                           สมาชิกของสมาคม มี 3 ประเทศ ได้แก่

 • สมาชิกประเภทองค์ หมายถึง องค์กรสาธารณประโยชน์ประเภทใดประเภทหนึ่ง (จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้) ที่สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมโดยความเห็นชอบของผู้บริหารหรือคณะกรรมการ หรือผู้นำที่มีอำนาจเต็มขององค์กรและได้ผ่านการพิจารณาจากนายทะเบียนของสมาคมและชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามข้อบังคับ
 • สมาชิกประเภทสามัญ หมายถึงบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ เป็นผู้ที่มีจิตใจอาสาสมัครเพื่อสังคมหรือมีประสบการณ์การทำกิจกรรมร่วมกับองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งใดแห่งหนึ่งมาก่อน สมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยผ่านการพิจารณาจากนายทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามข้อบังคับ
 • สมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์ หมายถึง บุคคล ที่ได้รับการเรียนเชิญจากสมาคมให้เข้าเป็นสมาชิก โดยมีการตอบรับอย่างเป็นทางการ รวมถึงบุคคลที่ได้รับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้กับสมาคมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป

                  ข้อ 8    การสมัครเป็นสมาชิก

                           ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมฯ ต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน และให้เลขานุการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สำนักงานของสมาคมฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้สมาชิกอื่นๆ ของสมาคมฯ มีโอกาสใช้สิทธิคัดค้านการสมัครนั้น และเมื่อครบกำหนดประกาศแล้ว ก็ให้เลขานุการนำใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับ เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ และเมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็นประการใด ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว

สมาชิกภาพ                  

ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม

 • สมาชิกประเภทองค์กร จะต้องชำระคำธรรมเนียมดังนี้
 • ค่าลงทะเบียนแรกเข้า                         200  บาท
 • ค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปี ๆ ละ            2,000  บาท
 • สมาชิกประเภทสามัญ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังนี้
 • ค่าลงทะเบียนแรกเข้า                         200  บาท
 • ค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปี ๆ ละ               300  บาท
 • สมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใด

สมาชิกภาพ

 • สมาชิกประเภทองค์กรและสมาชิกประเภทสามัญ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้นั้นชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าและค่าบำรุงสมาคมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการ โดยสมาชิกภาพของผู้สมัครให้เริ่มนับ ตั้งแต่วันที่ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก
 • สมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์ ให้นับการเป็นสมาชิกภาพตั้งแต่วันที่ได้ให้การบริจาคหรือตอบรับคำเชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ อย่างเป็นทางการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม สxส