รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ “เผ้วห้วย เผ้วบ้าน ต้อนฮับสงกรานต์ปีใหม่เมือง”

รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ

เผ้วห้วย เผ้วบ้าน ต้อนฮับสงกรานต์ปีใหม่เมือง

ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562

จัดทำโดย เครือข่ายชุมชนจัดการภัยพิบัติเมืองแม่สอด  และผู้นำชุมชน

สนับสนุนโดย  อำเภอแม่สอด,เทศบาลนครแม่สอด, สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา,

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)