คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

ฉบับที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

วันนี้ (๑๖ ก.ย. ๖๒) นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหา ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมด้วยกรรมาธิการและสมาชิวุฒิสภาประกอบด้วย นายอำพล จินดาวัฒนะ (รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง) นายพลเดช ปิ่นประทีป (รองประธาน คณะกรรมาธิการ คนที่สาม) นายสัญชัย จุลมนต์ และนายจรินทร์ จักกะพาก สมาชิกวุฒิสภา รับเรื่อง ร้องเรียนจาก นายเรวัตร ชอบธรรม ประธานเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและคณะ ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

โดยมีประเด็นสำคัญในการร้องเรียน คือ ต้องการให้คณะกรรมาธิการตั้งคณะอนุ กรรมาธิการบริหารจัดการแผงลอย และ ขอให้ประสานสํานักกรุงเทพมหานคร ให้ยุติ การยกเลิกจุดค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จนกว่าจะมีนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาล

ทั้งนี้ ภายหลังที่ประธานคณะกรรมาธิการ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว และร่วมหารือ กับเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรับฟังปัญหาและจะดำเนินการตามขั้นตอน การพิจารณาเรื่องร้องเรียนของวุฒิสภาต่อไป