[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านยู้ หมู่ที่ 5, บ้านยู้ หมู่ที่ 10, บ้านยู้ หมู่ที่ 11 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน

ภูมิประเทศที่ราบลุ่มติดลำน้ำ  น้ำย่างตามที่เล่าต่อกันมาคือลำน้ำที่ก้าวย่างไปมาได้ หรือมีการเปลี่ยนเส้นทางน้ำ

2. อาณาเขต

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  บ้านอาฮาลตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ทิศใต้                ติดต่อกับ  ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ บ้านนาเผือกตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ บ้านท่าวังผา 2ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

3.จำนวนประชากรและครัวเรือน 

จำนวนครัวเรือน……..หลังคาเรือน  จำนวนประชากร……..คน

4.สถานที่สำคัญ

  1. โรงเรียนบ้านยู้ พิกัด 19.0942880, 100.8437682
    1. วัดยู้ พิกัด 19.0917978, 100.8425140
    1. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 บ้านยู้ พิกัด 19.0944725, 100.8383034

 5.ผังวาดชุมชนแสดงพื้นที่น้ำท่วม/ดินโคลนถล่ม

6.เส้นทางน้ำ

ลำน้ำสายหลักคือน้ำย่าง ไหลมาจากทิศตะวันออก ตำบลจอมพระ มีลำห้วยสายสำคัญ คือ น้ำฮาว ห้วยปู่แล้ง

7.พื้นที่เสี่ยง

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม

แผนที่แสดงจุดเสี่ยง และบริเวณพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

8. ผลกระทบ

ได้รับผลกระทบกว่า พื้นที่เกษตรกรรม กว่า  300 ไร่ 

9.การจัดการภัย

10.ข้อเสนอแนะ

11.  พิกัดพื้นที่

จุดที่ 1 ริมแม่น้ำย่างน้ำท่วมทุกปี นานประมาณ 2-7 วัน พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับความเสียหายประมาณ 300 ไร่ พื้นที่ 50 ไร่ (พ.ศ. 2561) ที่พืชผลได้รับความเสียหาย ได้รับน้ำจากน้ำย่าง น้ำฮาว น้ำจากภูเขาทางด้านทิศใต้ พืชที่ปลูก ยาสูบ ข้าวโพด ต้นงิ้ว

       พื้นที่สีแดง สีส้มคือบริเวณที่ถูกน้ำท่วมถึง น้ำบริเวณนี้จะไหลแรง สูงประมาณ 2-3 เมตร

ถนนจะถูกกัดเซาะทุกปี เนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นทรายและนืที่มาแรงในฤดูน้ำหลาก

จุดที่ 2 จุดบรรจบ น้ำย่างและน้ำฮาว

ผลกระทบ ถนนได้รับความเสียหาย

น้ำย่างจะมีใส ส่วนน้ำฮาวจะมีขุนกว่า

ถนนที่ได้รับความเสียหายมีความยาวประมาณ 200 เมตร

การแก้ไข มีการน้ำไม้ไผ่มาตอกโดยรถแม็คโคร แต่ก็ไม่ได้ผล ทาง อบต.จอมพระเข้ามาแก้ไขให้

สายน้ำย่างโดยธรรมชาติจะมีการเปลี่ยนเส้นทางทุกปี จึงได้ชื่อว่าน้ำย่าง แต่ในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมือนสมัยก่อน ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลมาสร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตร

12. ข้อมูลผู้ร่วมสำรวจ

นายสมรวย ชินเทพ 086-198-2620 รองนายก อบต.จอมพระ

ผู้ช่วย หมู่ 5 บ้านฮู้ 093-225-4771

รวบรวมข้อมูลโดย ปาลิต วรพงศ์พิบูลย์

*เอกสารส่วนหนึ่งของการประชุมปฏิบัติการ  “การพัฒนาแนวทาง/แผนการลดทอนความเสี่ยงภัยพิบัติ ระดับพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน” โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงภัยพิบัติ วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2562