สรุปการแบ่งมอบความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการ (หลัก และสนับสนุน) ใน : แผนการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูล ณ 8 ตุลาคม 2562