สรุปการแบ่งมอบความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการ (หลัก และสนับสนุน) ใน : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ข้อมูล ณ 8 ตุลาคม 2562