Ebook ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

สรุปสาระสำคัญจากรายงานผลการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วม ในคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม วุฒิสภา

Download ไฟล์ PDF หนังสือ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม