เอกสารประกอบ เวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 13-14 ส.ค. 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก่อตั้งสมัชชาองค์กรภาคประชาสังคม” วันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบอลรูม ๒-๓ ชั้น ๖ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน

กำหนดการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก่อตั้งสมัชชาองค์กรภาคประชาสังคม” 13-14 ส.ค. 2563

ช่วงที่ ๑ : การประชุมสมัชชาองค์กรภาคประชาสังคม

ช่วงที่ ๒ : กองทุนประชาสังคมระดับจังหวัด

ช่วงที่ ๓ : TD Forum