รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 58) “ฐานประชาธิปไตยชุมชน ภาคกลาง”

ภาคกลางในส่วนที่อยู่ตอนกลางและตะวันตก เมื่อแยกส่วนที่เป็นภาคตะวันออกและปริมณฑลกรุงเทพฯ ออกไปต่างหาก  

มี 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดชัยนาท  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดนครนายก  จังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดลพบุรี  จังหวัดสระบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดอุทัยธานี

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 58) “ฐานประชาธิปไตยชุมชน ภาคกลาง”

ตาราง แสดงความหนาแน่น จำนวนองค์กรชุมชนต่อจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในพื้นที่ภาคกลาง

ลำดับจังหวัดจำนวนองค์กรชุมชน(อชช.)รายจังหวัดจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)รายจังหวัดความหนาแน่น อชช./อปท.เกรดสีสัญลักษณ์
1กาญจนบุรี3,28612226.931 
2ชัยนาท2,1536035.882 
3นครนายก1,2704627.611 
4นครสวรรค์4,66414332.622 
5พระนครศรีอยุธยา3,24115820.511 
6ราชบุรี2,77111224.741 
7ลพบุรี3,34012626.511 
8สระบุรี2,89410926.551 
9สิงห์บุรี1,2734230.312 
10สุพรรณบุรี2,96512723.351 
11อ่างทอง1,6366525.171 
12อุทัยธานี2,3416436.582 
รวม31,8341,17427.121 

ในภาพรวม พื้นที่ภาคกลาง 12 จังหวัด มีอัตราความหนาแน่นขององค์กรชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อชช./อปท.) ในระดับต่ำ คือ 27.12 อชช./อปท. (ระดับ 1) 

ปัจจัยส่วนหนึ่งน่าจะมาจาก พื้นที่ภาคกลางเป็นพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก ประชากรหนาแน่น  มีชุมชนเมืองและองค์กรปกครองท้องถิ่นอยู่เป็นจำนวนมาก.