รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 60) ” ฐานประชาธิปไตยชุมชน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก “

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)  มี 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดชุมพร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดพัทลุง  จังหวัดสงขลา  จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

ตารางแสดงความหนาแน่น จำนวนองค์กรชุมชนต่อจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ลำดับจังหวัดจำนวนองค์กรชุมชน(อชช.)รายจังหวัดจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)รายจังหวัดความหนาแน่น อชช./อปท.เกรดสีสัญลักษณ์
1ชุมพร      2,367 7929.961 
2นราธิวาส      2,086 8923.441 
3นครศรีธรรมราช      5,591 18530.222 
4ประจวบคีรีขันธ์      2,056 6133.702 
5ปัตตานี      2,469 11421.661 
6พัทลุง      2,433 7432.882 
7เพชรบุรี      1,919 8522.581 
8ยะลา      1,540 6424.061 
9สงขลา      4,359 14130.912 
10สุราษฎร์ธานี      3,565 13825.831 
 รวม28,3851,03027.561 

ในภาพรวมพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีอัตราความหนาแน่นขององค์กรชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อชช./อปท.) ในระดับต่ำ คือ 27.56 อชช./อปท. (ระดับ 1)

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป / 11 มี.ค. 2564