(MOU) ปฏิญญาความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

จัดโดย คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ
ร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และมูลนิธิพัฒนาประชาสังคม

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องสัมมนา บี 1 – 1 อาคารรัฐสภา

พวกเราทราบกันดีว่า ความยากจนเป็นปัญหาเรื้อรังที่ประเทศไทยของเรายังไม่สามารถก้าวพ้นไปได้ กล่าวในเชิงมหภาค ผลจากการพัฒนา ๖๐ ปี ทำให้ประเทศมีความเจริญเติบโตไปในทุกด้าน แต่ยังคงติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางอยู่กว่าสองทศวรรษ จำนวนคนยากจนขยับขึ้นลงตามสถานการณ์วิกฤติ นอกจากนั้นความเหลื่อมล้ำด้านต่าง ๆ ในสังคมยิ่งถ่างขยาย 

พวกเราเชื่อมั่นว่า ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ คือ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการแก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

พวกเราเห็นด้วยและขอสนับสนุนอย่างจริงจังต่อแนวคิดและรูปแบบการดำเนินงานของโรงเรียนมีชัยพัฒนาและโรงเรียนร่วมพัฒนา ที่ปฏิรูปการเรียนการสอน สร้างนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้  สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และพัฒนาชุมชนรอบโรงเรียน  ถือเป็นตัวอย่างของการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการปฏิรูปภาคปฏิบัติการในระดับฐานรากของระบบการศึกษาไทย เป็นรูปธรรมของการศึกษาเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ที่สามารถสร้างพลเมืองรุ่นเยาว์ ให้มีศักดิ์ศรีและมีสัมมาชีพ 

พวกเราได้ลงนามในปฏิญญาฉบับนี้ เพื่อสัญญาว่า จะส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา ตามแนวคิดและรูปแบบการดำเนินงานของโรงเรียนมีชัย และโรงเรียนร่วมพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ และขอสัญญาด้วยว่าจะชักชวนให้โรงเรียนอื่น ๆ มีแนวคิดและดำเนินกิจกรรมเช่นเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2565