Articles by Admin
รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 39) “สภาประชาสังคมไทย : กลไกเสริมการมีส่วนร่วม”

การออกแบบสภาประชาสังคมไทย จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์กรสภาและสมาคมที่เป็นต้นแบบกรณีศึกษาทั้ง 14 องค์กร เมื่อประกอบเข้ากับลักษณะธรรมชาติและคุณสมบัติเฉพาะขององค์กรภาคประชาสังคม (CSO) ในประเทศไทยในปัจจุบัน คณะวิจัยเสนอให้จัดตั้งกลไกพื้นที่กลางเพื่อการประสานงานและมีความเป็นตัวแทนของเครือข่าย ในนามของ “สภาประชาสังคมไทย”
รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 38) “สถานการณ์การมีส่วนร่วม ของภาคเอกชนและประชาสังคม”

ในกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมและกระบวนการมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพเป็นที่คาดหวังจากองค์การสหประชาชาติและทุกประเทศทั่วโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเป้าหมายที่ 17 (SDG17)


[ebook] ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของสภาประชาสังคมไทย

“ได้เวลา…ประชาสังคมไทย” ในสมัยโบราณ ประชาชนคนไทยมิได้เป็นอิสระชนเช่นทุกวันนี้ เพราะโดยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเป็นชนชั้นไพร่และทาส ทุกคนต่างมีมูลนายเป็นต้นสังกัด มิเช่นนั้นจะกลายเป็นคนนอกกฎหมาย 
รายงานประชาชนโดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 36) “ ฐานประชาธิปไตยชุมชนภาคเหนือ ”

สำรวจสถานการณ์ประชาธิปไตยชุมชนเป็นรายภูมิภาค โดยพิจารณาจากข้อมูลอัตราความหนาแน่นขององค์กรชุมชน/ 1 องค์กรปกครองท้องถิ่น ในพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับภาค


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 35) “คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”

โครงการ “คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดขอนแก่นอย่างบูรณาการ