CSDI Blog

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 40) “ เจตนารมณ์ 14 สิงหาคม ก่อตั้งสภาประชาสังคมไทย”

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  ณ เวทีการประชุมสมัชชาระดับชาติของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  ...
Read More
/

ร่วมสร้างการเมืองวิถีใหม่ (5) “สร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น”

ถึงพี่น้องเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม ...
Read More
/

ร่วมสร้างการเมืองวิถีใหม่ (4) “ ฟื้นฟูความรักสามัคคี ”

ถึงพี่น้องเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม ...
Read More
/

ร่วมสร้างการเมืองวิถีใหม่ (3) “หลีกเลี่ยงความรุนแรง”

ถึง พี่น้องเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 39) “สภาประชาสังคมไทย : กลไกเสริมการมีส่วนร่วม”

การออกแบบสภาประชาสังคมไทย จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์กรสภาและสมาคมที่เป็นต้นแบบกรณีศึกษาทั้ง 14 องค์กร เมื่อประกอบเข้ากับลักษณะธรรมชาติและคุณสมบัติเฉพาะขององค์กรภาคประชาสังคม (CSO) ในประเทศไทยในปัจจุบัน คณะวิจัยเสนอให้จัดตั้งกลไกพื้นที่กลางเพื่อการประสานงานและมีความเป็นตัวแทนของเครือข่าย ในนามของ “สภาประชาสังคมไทย” ...
Read More
/

ร่วมสร้างการเมืองวิถีใหม่ (2) “ปกป้องลูกหลานจากภัยการเมือง”

ถึง พี่น้องเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม ...
Read More
/

ร่วมสร้างการเมืองวิถีใหม่ (1) “หยุดยั้งความแตกแยก”

ถึงพี่น้องเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 38) “สถานการณ์การมีส่วนร่วม ของภาคเอกชนและประชาสังคม”

ในกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมและกระบวนการมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพเป็นที่คาดหวังจากองค์การสหประชาชาติและทุกประเทศทั่วโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเป้าหมายที่ 17 (SDG17) ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 37) ” ฐานประชาธิปไตยชุมชน ภาคอีสาน “

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) มี 20 จังหวัด ประกอบด้วย ...
Read More
/

รายงานประชาชนโดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 36) “ ฐานประชาธิปไตยชุมชนภาคเหนือ ”

สำรวจสถานการณ์ประชาธิปไตยชุมชนเป็นรายภูมิภาค โดยพิจารณาจากข้อมูลอัตราความหนาแน่นขององค์กรชุมชน/ 1 องค์กรปกครองท้องถิ่น ในพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับภาค ...
Read More
/