CSDI Blog

“ทรงดำสามดอน เรียบง่ายใกล้หลักธรรม” | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 5/2566)

เมื่อปลายปีที่แล้ว คณะทำงานการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ได้ลงพื้นที่บ้านดอนมะนาว บ้านดอนมะเกลือ และบ้านดอน อำเภออู่ทอง ถิ่นวัฒนธรรมไทยทรงดำของจังหวัดสุพรรณบุรี ไปเยี่ยมชมและศึกษาชุมชนท้องถิ่นในมิติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชุมชนที่นั่น (more…) ...
Read More
/

“เมืองสามอ่าว เขาสามร้อยยอด” | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 4/2566)

ตัวเมืองประจวบคิรีขันธ์ตั้งอยู่บนชายหาดอ่าวมะนาว อ่าวน้อย และอ่าวประจวบฯ มีชายหาดและน้ำทะเลใสสะอาด อ่าวโค้งยาวตลอดแนว 8 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่นิยมเล่นน้ำ แต่จะเดินเล่นชายหาดในเวลาเย็น (more…) ...
Read More
/

“ประจวบคีรีขันธ์ กิ่วคอดแคบสุดแผ่นดินสยาม” | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 3/2566)

เมื่อวันพ่อแห่งชาติปีที่แล้ว คณะทำงานการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในมิติศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษากิ่วคอดแคบสุดแผ่นดินสยาม ทดลองเส้นทางท่องเที่ยวเดินข้ามประเทศภายในหนึ่งวัน (more…) ...
Read More
/

“ทุจริตคอร์รัปชัน หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มี” | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 2/2566)

การปฏิรูประบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ นับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ วุฒิสภา (ตสร.) สนใจติดตาม (more…) ...
Read More
/

“ปฏิรูปการเมือง ไม่มีอะไรใหม่” | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 1/2566)

จากการศึกษาพิจารณารายงานการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองของรัฐบาลในรอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 ทางคณะกรรมาธิการการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ วุฒิสภา (ตสร.) (more…) ...
Read More
/

พุ่งเป้านำพาครัวเรือนยากจนและผู้ยากลำบากให้หลุดพ้น | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 169)

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา มีข้อเสนอเชิงนโยบายการพุ่งเป้านำพาครัวเรือนยากจนและผู้ยากลำบาก สำหรับกลุ่มที่ยังมีสุขภาพกาย-สุขภาพจิตอำนวย มีทัศนคติและพฤติกรรมเอื้อต่อการพัฒนา (more…) ...
Read More
/

พุ่งเป้าพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 168)

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา มีข้อเสนอแนวทางนโยบายในการพุ่งเป้าพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่เมืองรองและเมืองขนาดเล็ก เพื่อการพิจารณาของรัฐบาล พรรคการเมือง และสาธารณชน ดังนี้ (more…) ...
Read More
/

พุ่งเป้าขยายเครือข่ายนวัตกรรมโรงเรียนร่วมพัฒนา | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 167)

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา มีข้อเสนอแนวนโยบายพุ่งเป้าตัดวงจรความยากจนข้ามรุ่น โดยขยายนวัตกรรมเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา สร้างพลเมืองรุ่นเยาว์ เพื่อการพิจารณาของรัฐบาล พรรคการเมือง และสาธารณชน ดังนี้ (more…) ...
Read More
/

พุ่งเป้าขจัดพื้นที่อำเภอยากจนและด้อยโอกาส | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 166)

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา ขอนำเสนอแนวทางนโยบายในการพุ่งเป้าขจัดพื้นที่อำเภอยากจนและด้อยโอกาส ด้วยระบบงบประมาณแบบ Block Grantเพื่อการพิจารณาของรัฐบาล พรรคการเมือง และสาธารณชน ดังนี้ (more…) ...
Read More
/

จากนวัตกรรมการจัดการศึกษา สู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 165)

กรณีศึกษาโรงเรียนร่วมพัฒนา ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนมีชัยพัฒนา ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 2. โรงเรียนบ้านสันดาบ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (more…) ...
Read More
/