CSDI Blog

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 108) “ปฏิรูปจัดการทุจริต ไปไหวมะ”

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยมาช้านาน มีลักษณะซับซ้อนเชื่อมโยงกันอย่างรุนแรง ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 107) “สื่อ-สารสนเทศ เพื่อความมั่นคงของสังคม”

การสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญของประเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนทุกระดับในวงกว้าง สร้างบรรทัดฐานและค่านิยมของสังคม ...
Read More
/

ท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ (29) “ข้างบนทำลาย ข้างล่างสร้างสรรค์”

ถึง เครือข่ายผู้นำองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคมและเครือข่ายท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ ทุกจังหวัด ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 106) “ปฏิรูปต่อไป สาธารณสุขไทย”

ระบบสาธารณสุขไทยมีการพัฒนาก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเรื่อยมา นับตั้งแต่ ร.5 ทรงจัดตั้ง รพ.ศิริราช เป็นจุดเริ่มระบบการแพทย์สมัยใหม่เมื่อ 130 ปีก่อน ...
Read More
/

ท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ (28) “ท้องถิ่น-ท้องที่สมานฉันท์ ชุมชนสันติสุข”

ถึง เครือข่ายผู้นำองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคมและเครือข่ายท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ ทุกจังหวัด ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 105) “ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประชาชน”

การขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ทำให้รายได้ต่อหัวของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่า 10 เท่า ในขณะเดียวกันจำนวนประชากรที่ขึ้นเป็น 67 ล้านคน ได้ส่งผลและกดดันต่อการใช้ทรัพยากร ทำให้เสื่อมโทรมและก่อมลภาวะมากขึ้น ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 104) “กระบวนการยุติธรรม ที่ประชาชนอยากเห็น”

กระบวนการยุติธรรม หมายถึง วิธีดำเนินการให้ความคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพ และให้ความเป็นธรรมในทางกฎหมายแก่บุคคล ...
Read More
/

ท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ (27) “ 5 ไม่ ” อบต.วิถีใหม่

ถึง เครือข่ายผู้นำองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคมและเครือข่ายท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ ทุกจังหวัด ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 103) “ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ”

ในโอกาสที่ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่รัฐสภา เพื่อรับหลักการในวาระที่ กระผมได้อภิปราย แสดงความคิดเห็นในเชิงหลักการเพิ่มเติมในบางประเด็นที่สนใจ ดังนี้ ...
Read More
/

ท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ (26) “การเมืองสร้างสรรค์ จุดเริ่มที่ท้องถิ่น”

ถึง เครือข่ายผู้นำองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคมและเครือข่ายท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ ทุกจังหวัด ...
Read More
/