CSDI Blog

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 73) “กองทุนสนับสนุนการเอาชนะความยากจนแบบพุ่งเป้า”

คณะทำงานมีข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและโครงการเอาชนะความยากจนแบบพุ่งเป้าอย่างเป็นระบบ โดยสามารถประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาและบริหารจัดการทุนทางสังคมจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 71) “นำพาครัวเรือนยากลำบากให้หลุดพ้น”

เป้าหมาย พุ่งเป้านำพาครัวเรือนยากจนและถูกทอดทิ้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศก้าวพ้นความยากจน. มีหลักประกันในด้านปัจจัยสี่ พลังงานไฟฟ้าและน้ำสะอาด. เข้าถึงสวัสดิการรัฐและสวัสดิการชุมชน. มีกัลยาณมิตรและชุมชนเข้มแข็ง ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 69) “แก้ยากจนแบบพุ่งเป้า ด้วยภูมิปัญญาไทย”

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศจีนที่เพิ่งประกาศความสำเร็จในการขจัดความยากจนทั่วประเทศเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 68) “ปัจจัยชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะความยากจน”

คณะอนุกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ได้ประมวลประเด็นที่เป็นเหตุปัจจัยความสำเร็จในการแก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำจากหลายกรณีศึกษา รวมทั้งโครงการแก้จนแบบพุ่งเป้าของประเทศจีนและนโยบายแก้ปัญหาความยากจนของประเทศอินเดีย สรุปประเด็นที่หนุนเสริมความสำเร็จรวม 25 ปัจจัย ดังนี้ ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 67) “กฎหมายการมีส่วนร่วม 3 ฉบับที่ค้างท่อ”

การมีส่วนร่วมของประชาชนนับเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งของกระบวนการประชาธิปไตย สังคมมีความคาดหวังให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 64) ” วัฒนธรรมทางการเมือง บนฐานประชาธิปไตยชุมชน “

การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ภารกิจในการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน มีเป้าหมายปลายทางอยู่ที่การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เป็นระบอบการเมืองการปกครองที่มีคุณภาพ-คุณธรรม ...
Read More
/