CSDI Blog

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 97) “ปฏิรูปพลังงานที่ประชาชนสัมผัสได้”

แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเป็นส่วนประกอบหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติด้านความสามารถในการแข่งขัน เป็นแผนที่มีประเด็นปฏิรูปจำนวนมาก รวม 17 ประเด็นด้วยกัน ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 96) “ ปฏิรูปเศรษฐกิจยุคโควิด ”

สถานการณ์โควิด-19 ทำลายระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทย ธนาคารโลกและสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเมินความรุนแรงของผลกระทบสำหรับประเทศไทยว่าหนักยิ่งกว่าวิกฤติ “ต้มยำกุ้ง” ปี 2540 ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 95) “ปฏิรูปสังคม ประชาชนจะเห็นอะไร”

เมื่อได้ศึกษาข้อมูลจากรายงานการปฏิรูปประเทศและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านสังคมในรอบล่าสุดและดูย้อนหลังกลับไปในบางช่วง   ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 94) “รูปธรรมปฏิรูปการเมือง”

ท่ามกลางสถานการณ์ความแตกแยกและความรุนแรงทางการเมืองในปี 2563/2564 คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ได้ทำการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองอย่างใกล้ชิด แต่กลับพบว่าในรายงานทุกรอบ 3 เดือน ยังไม่มีข้อมูลที่สะท้อนการแก้ปัญหาเท่าที่ควร ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 93) “การแข่งขันไทยในสายตาโลก”

จากการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการแข่งขันของไทยในสถานการณ์การระบาดของโควิดทั่วโลก มีข้อสังเกตและเสนอแนะบางประการ ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 92) “ความคืบหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การแข่งขัน”

ผลการติดตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศในปี 2563 ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 91) “ยุทธศาสตร์ชาติด้านความสามารถในการแข่งขัน”

ประเมินการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยพิจารณาจากรายงานของรัฐบาล เมื่อสิ้นปี 2563 ในภาพรวมมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 90) “ พ.ร.บ.เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ”

ในขณะที่กระแสการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามความหมายของ สหประชาชาติ โดยเฉพาะเป้าหมาย SDG 17 คาดหวังว่าภาคประชาสังคมและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกๆเรื่อง ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 89) “พ.ร.บ.ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย”

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 รัฐบาลได้นำเสนอ (ร่าง)พ.ร.บ.ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. …. เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 88) “ ประเด็นปฏิรูป…ใน พ.ร.บ.ตำรวจ ฉบับใหม่ ”

โจทย์การปฏิรูปตำรวจไม่ใช่คำถามใหม่ เพราะเคยมีการจัดทำรายงาน ผลศึกษา หรือข้อเสนอแนะให้ คำตอบเอาไว้แล้วมากมายตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ...
Read More
/