CSDI Blog

จากนวัตกรรมการจัดการศึกษา สู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 165)

กรณีศึกษาโรงเรียนร่วมพัฒนา ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนมีชัยพัฒนา ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 2. โรงเรียนบ้านสันดาบ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (more…) ...
Read More
/

การศึกษาแก้จน สร้างพลเมืองคุณภาพ | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 164)

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา ได้พิจารณากรณีศึกษานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของเครือข่ายโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 4 แห่ง เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน (more…) ...
Read More
/

พุ่งเป้าแก้จน ครบห่วงโซ่การจัดการ | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 163)

เพื่อนำไปสู่การออกแบบวางแผนในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการเอาชนะความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำแบบพุ่งเป้าสำหรับรัฐบาล พรรคการเมือง และสาธารณชนต่อไป (more…) ...
Read More
/

ยากจน-เหลื่อมล้ำ ประเทศไทย 2564 | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 161)

1.จำนวนคนจน คนเปราะบาง ที่วัดโดยเส้นความยากจน มีทิศทางลดลง ส่วนระดับความรุนแรงกลับเพิ่มขึ้น (more…) ...
Read More
/

การศึกษาเพื่อแก้ความยากจน : วณี ปิ่นประทีป รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 160)

ดร.วณี ปิ่นประทีป ข้าราชการบำนาญกระทรวงสาธารณสุข เคยช่วยทำหน้าที่เลขานุการให้กับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ(อานันท์ ปันยารชุน) และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (ประเวศ วะสี) ปัจจุบันเป็นนักพัฒนาอิสระที่มีงานเชื่อมโยงกับเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดทั่วประเทศ (more…) ...
Read More
/

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง : ทิพย์พาพร ตันติสุนทร รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 159)

คุณทิพย์พาพร ตันติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ท่านทำงานร่วมกับมูลนิธิ Konrad Adenauer (more…) ...
Read More
/

แก้จนในมุมมองนักธุรกิจ : กรรณภว์ ธนภรรคภวิน รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 158)

ส.ว.กรรณภว์ ธนภรรคภวิน เป็นประธานและกรรมการบริษัทหลายแห่ง อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ผู้แทนฝ่ายการค้าและการลงทุนของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (more…) ...
Read More
/

“คำนูณ สิทธิสมาน : อีอีซีภาคประชาชน” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 157)

ส.ว.คำนูณ สิทธิสมาน ในขณะที่เป็นรองประธานกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ เป็นอีกผู้หนึ่งที่คิดริเริ่มการจัดทำสมุดปกขาวขับเคลื่อนข้อเสนอทางนโยบาย (more…) ...
Read More
/

“อำพล จินดาวัฒนะ : สามยากจน เจ็ดแนวทาง” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 156)

ส.ว.นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เคยทำหน้าที่รองประธานกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ เป็นผู้คิดริเริ่มให้จัดทำชุดข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลในรูปแบบสมุดปกขาว ต่อไปนี้คือผลึกความคิดของท่าน (more…) ...
Read More
/