CSDI Blog

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 48) “เครือข่าย ฮักเมืองน่าน”

ประชาคมจังหวัดน่าน   ปีที่ก่อตั้งปี พ.ศ. 2533  ระยะเวลาถึงปัจจุบัน 31 ปี ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 47) สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนสารคาม

ประชาคมจังหวัดมหาสารคาม ปีที่ก่อตั้ง 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ระยะเวลานับถึงปัจจุบัน 9 ปี ...
Read More
/

“ปฏิรูปประเทศ ส่อแววขยับ”

: ประเมินความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศ รอบเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563 : ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 47) “กลุ่มคนรักเมืองเพชร”

ประชาคมจังหวัดเพชรบุรี ปีที่ก่อตั้ง  พ.ศ. 2539  ระยะเวลานับถึงปัจจุบัน 23 ปี ความเป็นมา ประวัติการก่อตั้ง เริ่มจากการทำวิจัยชิ้นหนึ่งของบริษัทรีเจนท์ยืนยงพัฒนา ต้องการค้นหาสิ่งดีงามให้แก่จังหวัดเพชรบุรี เป็นการทำงานร่วมกับ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี และ คณะนักวิจัยท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านและคนในท้องถิ่น นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา เวทีของการพูดคุยได้เริ่มเปิดวงขยายขึ้น มีการนัดหมายที่เป็นทางการ และมีหัวข้อการสนทนาที่ชัดเจนขึ้น จนนำไปสู่การประชุมครั้งใหญ่ เมื่อ ...
Read More
/

ร่วมสร้างการเมืองวิถีใหม่ (8) “หลุมพรางอนาธิปไตย”

ถึงพี่น้องเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม ...
Read More
/

ร่วมสร้างการเมืองวิถีใหม่ (7) “สามัคคี สมานฉันท์”

ถึงพี่น้องเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 45) “วิเคราะห์ สภาเด็กและเยาวชน”

วิเคราะห์สภาเด็กและเยาวชน ปี 2563 จากการพิจารณาศึกษาสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน มีข้อค้นพบที่สำคัญ ดังนี้ ...
Read More
/

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 43) “สภาเด็กและเยาวชน หน่ออ่อนวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม”

การศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ เป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) ...
Read More
/