งาน CSDI

กำหนดการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก่อตั้งสมัชชาองค์กรภาคประชาสังคม”

วันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบอลรูม ๒-๓ ชั้น ๖ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน

Read More