ช.ช.ต.


หนังสือ เรียนรู้ชุมชน ร่วมเรียนรู้ ค้นหาทุนและขุมพลังเพื่อสร้างสรรค์ชุมชน

เรียนรู้ชุมชน เป็นแนวทางการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม จัดทำโดย โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ช.ช.ต.)


การฝึกอบรมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ บนฐานรากการมีส่วนร่วมของประชาชน

การฝึกอบรมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ บนฐานรากการมีส่วนร่วมของประชาชน (CDD : Community Driven Development) วันที่ 23-25 ส.ค. 2560 ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่


การศึกษาศักยภาพและข้อจำกัดในการพัฒนาโกตาบารูสู่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบล ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ชชต.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนโดย ธนาคารโลก