ทีวีพลเมือง

รายงานพิเศษ

ถ้าเปรียบประเทศไทยเหมือนผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัดครั้งใหญ่  อาการเชื้อมะเร็งคอรัปชั่นที่ลุกลามในสังคมอย่างรวดเร็วนี้ เทียบเคียงกันแล้วในทัศนะของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการปฏิรูปสังคมปฏิรูป

Read More

ศูนย์การเรียนรู้เมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ ที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม

    พนัสนิคม อำเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ขนาด 2.76 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เอื้อต่อการอยู่อาศัย และการดำรงชีวิตของประชากร แต่กว่าจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีชุมชนที่น่าอยู่ กล่าวได้ว่าในการพัฒนาที่ผ่านมา เทศบาลเมืองพนัสนิคมไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบเพียงลำพัง หากแต่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต่างร่วมแรงร่วมใจกัน มุ่งทำให้ท้องถิ่นของตนเองเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ติดอันดับต้นๆ เมืองหนึ่งของประเทศ สมดั่งคำที่ว่า “ศักดิ์ศรีเมืองสะอาด”ศูนย์การเรียนรู้เมืองน่าอยู่ ที่เทศบาลเมืองระนอง

ระนองแม้จะเป็นเมืองขนาดเล็ก แต่ก็มีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก อย่างเช่น ที่แหล่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ บริเวณสวนสาธารณะรักษะวาริน เป็นแหล่งน้ำแร่เก่าแก่ ที่เทศบาลเมืองระนองได้พัฒนาศักยภาพน้ำแร่ ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน โดยอาศัยศักยภาพของน้ำแร่ชูนโยบาย กระจายน้ำแร่ กระจายความเจริญ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ควบคู่กับการกำหนดวิสัยทัศน์เมืองระนองเป็น เมืองเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์