ทีวีพลเมือง

ศูนย์การเรียนรู้เมืองน่าอยู่ที่เทศบาลบเมืองแม่ฮ่องสอน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พื้นที่ขนาด 6 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยชุมชน 6 ชุมชน ประชากรจำนวน 6,000 กว่าคน ดินแดนแห่งเมืองสามหมอก ที่แวดล้อมด้วยขุนเขา ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีผู้คนหลากหลายชาติพันธ์ งามงดศิลปวัฒนธรรมประเพณี สมดั่งคำที่ว่า แม่ฮ่องสอนเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีชุมชนที่น่าอยู่ มนต์เสน่ห์ของเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ ต่างหลั่งไหลมาเยือนเมืองแม่ฮ่องสอน ก่อให้เกิดธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นรายได้หลักที่สำคัญ


ศูนย์การเรียนรู้เมืองน่าอยู่ระดับภูมิภาค

    จากแนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาที่เป็นองค์รวม ยึดคนเป็นศูนย์กลาง อาศัยความเข้มแข็งของชุมชนเป็นฐานรากในการพัฒนา และที่สำคัญการพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ต้องอาศัยพลังจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ที่มุ่งพัฒนากลไกและการบริหารจัดการเมืองและชุมชนอย่างเป็นระบบ


สัจจะพื้นฐาน…สานคนและงานเพื่อท้องถิ่น จ.ตราด

เงิน คือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และเงินกำลังจะกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในวิถีชีวิตของคนปัจจุบัน แต่วันนี้กลุ่มคนที่นี่ กำลังใช้เงินเพื่อรวมคน สร้างท้องถิ่นที่มีสุข บนพื้นฐานของธรรมะ


วิถีสุขที่ยั่งยืนของคนกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ ผืนดินเก่าแก่แห่งแดนอีสาน ที่มีมรดกทางความเชื่อ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ตกทอดมาอย่างยาวนาน แต่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของคนกาฬสินธุ์ในวันนี้ กำลังจะทำให้คุณค่าดั้งเดิมจางหาย…


เซบายสมบูรณ์ และชีวิตที่เกื้อกูล เก็บออมที่อำนาจเจริญ

“แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ” เป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ที่แสดงให้เห็นภาพความอุดมสมบูรณ์ ของจังหวัดใหม่แห่งอีสานใต้นี้ได้เป็นอย่างดี แต่วิถีพัฒนากำลังจะนำพาคนอำนาจเจริญ ไปสู่วงจรชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่ต่างกับเมืองใหญ่อื่นๆ…


ร่วมสร้างชุมชนคนรักอุทัยธานี

ท่ามกลางขุนเขาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติของเมืองอุทัยธานีแห่งนี้ เป็นแหล่งรวมผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ ทั้งจีน มอญ ลาวครั่ง และกะเหรี่ยง ที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมายาวนานชุมชนคนรักษ์คลอง ที่สมุทรปราการ

สมุทรปราการ หรือ ปากน้ำ พื้นที่บรรจบของแม่น้ำเจ้าพระยากับท้องทะเลอ่าวไทย เมืองชายฝั่งทะเล ที่มีความสำคัญด้านแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ มาตั้งแต่อดีต…แต่วันนี้ สมุทรปราการ กำลังถูกทำร้ายด้วยการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จนกลายเป็นเมืองแห่งมลพิษ


ชีวิตชุมชน คนเมืองสาเกตนคร

หนี้สิน ยากจน ต่างคนต่างอยู่ ใช้สารเคมี ดินเสีย น้ำเสีย แทบจะเรียกได้ว่าเป็นคำจำกัดความของท้องถิ่นไทยในทุกวันนี้ ดังนั้นการหันกลับมามองปัญหาดังกล่าว และสร้างแรงกระตุ้นในการพลิกฟื้นด้านเสียให้เป็นด้านดี คือ ความพยายามที่เกิดขึ้น ณ เมืองสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด


ลานเมือง…เพื่อชีวิตสาธารณะและท้องถิ่นน่าอยู่

ด้วยการเพิ่มจำนวนของประชากร ประกอบกับการเคลื่อนย้าย และขยายถิ่นที่อยู่ ตามสภาพวิถีชีวิตที่มีเศรษฐกิจเป็นเงื่อนไขนำ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมือง ในแทบทุกภูมิภาคของไทย


พลิกฟื้น…วิถีชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาว

เป็นอดีตไปแล้วสำหรับความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งผลิตข้าวและผลผลิตทางการเกษตร กว่าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันไร่ของลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อต้องกลายเป็นพื้นที่ปนเปื้อนสารแคดเมี่ยม


สายน้ำ ภูมิปัญญา ป่า และเมืองที่แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน ดินแดนในหุบเขา ที่มีความหลากหลายทั้งวิถีวัฒนธรรม และทรัพยากร ธรรมชาติ แต่ทุกวันนี้ กำลังถูกสั่นคลอนด้วยกระแสธุรกิจการท่องเที่ยว และการละเลย ต่อธรรมชาติ รวมทั้งวิถีวัฒนธรรมชุมชน…