สxส

กรณีศึกษา “ระบบข้อมูลกลางจังหวัดสงขลาและเขต 12”

โจทย์ใหญ่ของงานพัฒนาคือข้อมูล ซึ่งกระจัดกระจายไปตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลแตกต่างกัน และการมีกฏหมายควบคุม

Read More

ebook กรณีศึกษา 3 จังหวัดที่ได้รับรางวัล VOV  “องค์กรขวัญใจกลุ่มประชากรเฉพาะ พ.ศ. 2566” (Voice of the Voiceless Award)

โครงการสนับสนุนกลไกการดูแลกลุ่มประชากรเฉพาะในระดับจังหวัด ดำเนินงานโดยสมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็ง (สxส) ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) 30 จังหวัด ระหว่างปี 2565 -2567 เป้าหมายของโครงการฯ (1) ส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมเข้าไปมีบทบาทในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับจังหวัด, อำเภอ, ตำบล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเฉพาะในพื้นที่ (2) สนับสนุนจังหวัดให้เกิดกลไกการทำงานของภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม (3) มีฐานข้อมูลกลุ่มประชากรเฉพาะ ในระดับจังหวัด ตามที่สํานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สํานัก 4) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนและดําเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มุ่งเน้นให้เกิดความเป็นธรรมทางสุขภาพ เกิดการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในประชากรกลุ่มเฉพาะ ในการนี้สํานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566…กิจกรรม Orientation แนะนำวัตถุประสงค์และกิจกรรมของโครงการฯ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ห้องประชุม Tulip ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 57 คน ประกอบด้วย (1) ภาคเหนือ จำนวน 7 จังหวัด (2) ภาคกลาง จำนวน…