สxส

ข้อบังคับ สมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็ง (สxส)

สมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็ง มีชื่อย่อว่า “สxส” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Association of Citizen Organizations for Healthy Thai Society ใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า ACOTS เครื่องหมายของสมาคม  วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนพลเมือง เพื่อประโยชน์สาธารณะใน ทุกพื้นที่ ทุกองค์กรและทุกระดับเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมไทย เพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์ปัญหาของชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยสามารถพึ่งตนเองในการจัดการปัญหาทุกระดับได้เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันออกไปให้กว้างขวางเพื่อส่งเสริมพลังอิสระและเป็นกลางในการพัฒนาระบบประชาธิปไตยของประเทศ ตามแนวทางสันติประชาธรรมและเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการชุดแรกของสมาคม นายแพทย์พลเดช             ปิ่นประทีป                นายกสมาคมอาจารย์ชัยวัฒน์               ถิระพันธุ์                  อุปนายกสมาคมรศ.ดร.อนุชาติ                พวงสำลี                  กรรมการรศ.ดร.เนาวรัตน์              พลายน้อย                กรรมการดร.วณี                        ปิ่นประทีป                กรรมการนายคณุสสัน                  ศุภวัตรวรคุณ             กรรมการนางสาวอุไรรัตน์              เครือพงศ์ศักดิ์            กรรมการนางสาวพัชรา                 อุบลสวัสดิ์                กรรมการ…

Read More