สxส

ข้อบังคับ สมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็ง (สxส)

สมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็ง มีชื่อย่อว่า “สxส” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Association of Citizen Organizations for Healthy Thai Society ใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า ACOTS

Read More