กลไกการดูแลกลุ่มประชากรเฉพาะในระดับจังหวัดฯ

กรณีศึกษา “ระบบข้อมูลกลางจังหวัดสงขลาและเขต 12”

โจทย์ใหญ่ของงานพัฒนาคือข้อมูล ซึ่งกระจัดกระจายไปตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลแตกต่างกัน และการมีกฏหมายควบคุม

Read More


กิจกรรม Orientation แนะนำวัตถุประสงค์และกิจกรรมของโครงการฯ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ห้องประชุม Tulip ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 57 คน ประกอบด้วย (1) ภาคเหนือ จำนวน 7 จังหวัด (2) ภาคกลาง จำนวน…


กรอบแนวคิดการดำเนินงาน โครงการฯ

โครงการสนับสนุนกลไกการดูแลกลุ่มประชากรเฉพาะในระดับจังหวัด โดย สมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็ง (สxส) ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ก.ย. 2565 – 31 พ.ค. 2567