เครือข่ายภัยพิบัติสรุปการประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวทาง/แผนการลดทอนความเสี่ยงภัยพิบัติระดับพื้นที่ อ.ท่าวังผา จ.น่าน”

ระหว่างวันที่ 22-23  เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวังผา โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงภัยพิบัติ สถาบันพัฒนาประชาสังคม


ข้อมูลพื้นฐาน ” หนองหาร ” (จังหวัดสกลนคร)

หนองหาร จังหวัดสกลนคร เป็นบึงธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 77,016 ไร่ หรือ 123 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ 2.0-10.0 เมตรในอำเภอเมือง และอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร