เครือข่ายภัยพิบัติ

การประชุมเชิงวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริหารจัดการ เพื่อลดทอนความเสี่ยงภัยพิบัติระดับพื้นที่

ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องกิจกรรม(เธียร์เตอร์) หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Read More

การเก็บข้อมูลความเสียหายทางการเกษตรและมุมมองในการจัดตั้งกองทุน บ้านดอนไชย

การเก็บข้อมูลความเสียหายทางการเกษตรและมุมมองในการจัดตั้งกองทุน ภายใต้โครงการ “เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติโดยชุมชน”  บ้านดอนไชย หมู่7 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านแฮะ หมู่ที่ 8 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านแฮะ ชุมชนที่ปลูกบ้านเรือนเป็นกลุ่มอยู่บนพื้นที่เนิน ร่ายล้อมด้วยผืนทุ่งนาบนที่ราบ และมีถนนเส้นแฮะ-ท่าค้ำพาดผ่านกลางหมู่บ้าน


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านสันติสุขล้อมรอบด้วยภูเขา ประกอบอาชีพทำการเกษตร เช่น ข้าวโพด ข้าว ยางพารา ลิ้มจี่ เงาะ ยาสูบ และหาของป่า เป็นหมู่บ้านต้นน้ำมาจากอุทยานแห่งชาตินันทบุรีไหลลงสู่ลำน้ำริม