เครือข่ายภัยพิบัติ

[VDO] การบริหารจัดการภัยพิบัติในยุคของความเสี่ยงใหม่ พื้นที่จังหวัดน่าน

การดำเนินงานภายใต้ โครงการวิจัย “พัฒนากลไกภาคีความร่วมมือเพื่อลดทอนความเสี่ยงและการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมดินโคลนถล่มระดับพื้นที่ด้สนการใช้ระบบข้อมูลและความรู้เชิงปฏิบัติการ”

Read More

ข้อมูลพื้นฐาน ” หนองหาร ” (จังหวัดสกลนคร)

หนองหาร จังหวัดสกลนคร เป็นบึงธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 77,016 ไร่ หรือ 123 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ 2.0-10.0 เมตรในอำเภอเมือง และอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร


การเก็บข้อมูลความเสียหายทางการเกษตรและมุมมองในการจัดตั้งกองทุน บ้านดอนไชย

การเก็บข้อมูลความเสียหายทางการเกษตรและมุมมองในการจัดตั้งกองทุน ภายใต้โครงการ “เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติโดยชุมชน”  บ้านดอนไชย หมู่7 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านแฮะ หมู่ที่ 8 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านแฮะ ชุมชนที่ปลูกบ้านเรือนเป็นกลุ่มอยู่บนพื้นที่เนิน ร่ายล้อมด้วยผืนทุ่งนาบนที่ราบ และมีถนนเส้นแฮะ-ท่าค้ำพาดผ่านกลางหมู่บ้าน