อ.ท่าวังผา จ.น่าน

จุดเสี่ยงเสี่ยงภัยพิบัติท่าวังผา (เบื้องต้น)

ข้อมูลจากการลงสำรวจ ระหว่างเดือน มกราคม-กรกฏาคม 2562 โดย สถานบันพัฒนาประชาสังคมร่วมกับเครือข่ายภัยพิบัติในพื้นที่ท่าวังผา, ปภ.จังหวัดน่าน, เครือข่าย รพ.สต., ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในชุมชน

Read More

[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านนาทราย หมู่ที่ 2 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน ภูมิประเทศโดยทั่วไปของบ้านนาทรายเป็นลักษณะพื้นที่ราบต่ำ และเป็นพื้นรองรับน้ำ การตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรอยู่บริเวณใกล้เคียงกับน้ำริม


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านนาหนุน 1 หมู่ที่ 1 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านนาหนุน1 หมู่ที่ 1  หนึ่งในหมู่บ้านจากทั้งหมด 8 หมู่ของตำบลแสนทอง  อยู่ในความปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน ภูมิประเทศโดยทั่วไปของบ้านดอนตัน หมู่ 12 ตำบลศรีภูมิ  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ลุ่ม