แม่สอด


ปฏิบัติการ เชื่อมร้อยการดำเนินงานลดความเสี่ยงภัยพิบัติเมืองแม่สอด จ.ตาก 2561 (และจัดทำชุดข้อมูลชุมชนแม่สอด)

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาทางสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เครือข่ายจัดการภัยพิบัติแม่สอด และประชาคมจังหวัดตาก


การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น อ.แม่สอด จ.ตาก

อีกหนึ่งกรณีศึกษาที่ทางสถาบันชุมชนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาพส่วน  โดยเฉพาะชุมชนแม่สอดทั้ง 20 ชุมชน ที่ลุกขึ้นมาจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่นเอง


แม่สอด…กำลังจะเปลี่ยนไป

            เมื่อความเป็นเมืองที่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรม และแบบแผนแห่งวิถีชีวิต ต้องเผชิญกับนโยบายการพัฒนา แผนการผลักดันให้เป็นเมืองท่องเที่ยว การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ พิเศษชายแดน ฯลฯ ด้วยเหตุผลของการพัฒนา ความทันสมัย การแข่งขันทางการค้ากับตลาดระดับนานาชาติ อะไรจะเกิดขึ้นกับเมืองแม่สอด และชีวิตของผู้คนที่หลากหลาย ในเมืองเหล่านั้น ใคร… คือผู้มีสิทธิอย่างแท้จริง ในการกระทำที่มีผลต่อชีวิตท้องถิ่นเหล่านั้น ใคร… คือผู้ได้ประโยชน์จากนโยบาย แผนงาน โครงการต่างๆ ที่ถาโถมลงสู่ท้องถิ่น