กิจกรรม

Poll ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อปรับเปลี่ยนกติกาการเลือกตั้ง ส.ส.

การสำรวจความคิดเห็นของเครือข่ายและประชาชนทั่วไป ต่อประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อปรับเปลี่ยนกติกาการเลือกตั้ง ส.ส. ที่กรรมาธิการฯ กำลังจะนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ระหว่าง 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 มี 3 คำถาม

Read More

“การถักทอเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและภาคีเครือข่าย” ภาคเหนือ (15 มี.ค. 2563)

สถาบันพัฒนาประชาสังคม (CSDI) ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดําเนินงาน “โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการสร้างสังคมสุข ภาวะอย่างยั่งยืน”


“การถักทอเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและภาคีเครือข่าย” ภาคกลาง (14 มี.ค. 2563)

สถาบันพัฒนาประชาสังคม (CSDI) ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดําเนินงาน “โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการสร้างสังคมสุข ภาวะอย่างยั่งยืน”


[ภาพกิจกรรม] เวทีพลังงานชุมชน รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนสุขภาวะ – ชุมชนเข้มแข็ง รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี