ข่าวประชาสังคม

คนรุ่นใหม่ ความคิดใหม่ กับการพัฒนาประเทศ (ให้สำเร็จ)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี, 09 พฤษภาคม 2566 …คนรุ่นใหม่เป็นอนาคตของประเทศ ถ้าเขาตื่นตัว มีอุดมคติ และมีสมรรถนะสูง ย่อมทำให้อนาคตของประเทศดี ความคิดใหม่จำเป็น ไม่ใช่ว่าความคิดเก่าไม่ดี ธุรกิจที่เคยได้กำไรถ้าทำอย่างเดิมต่อไปจะขาดทุน

Read More

รวมศูนย์นโยบาย กระจายบริหารจัดการ : จุดร่วมการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข

แม้ขณะนี้ได้มีแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 10 ประเด็น ประกาศออกมาในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ธรรมนูญชุมชนคนคลองเปรม|คุยกับเลขาธิการ (35)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธณะ ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลการฟื้นฟูคลองเปรมประชากร ได้เชิญผมไปร่วมหารือพร้อมกับคณะทำงานจากหน่วยงานหลายกระทรวงในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ


“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่มีพลัง” | คุยกับเลขาธิการ (34)

การจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ(NHA)ในแต่ละปี อยู่ในความรับผิดชอบของ “คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”(คจ.สช.)