หนังสือแนะนำ

Ebook รายงานประชาชน 2565 (รวมเล่ม)

วุฒิสภามีภารกิจหลายด้าน ทั้งบทบาทวุฒิสภาตามบทบัญญัติหลัก บทบาทตามอำนาจหน้าที่ของสมาชิกตามรัฐธรรมนูญงาน ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ งานโครงการเชิงนวัตกรรม งานกรรมาธิการ และงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ

Read More