สำนักงานสมาชิกวุฒิสภา นพ.พลเดช ปิ่นประทีป

เกษตรกร จ.ชัยภูมิ ผู้ปลูกหัวหอมแดงขายเดือนร้อนหนัก ราคาตกต่ำ พากันเข้าพบ สว. ยื่นหนังสือให้ช่วยเหลือผ่านไปถึงรัฐบาล

เกษตรกร จ.ชัยภูมิ ผู้ปลูกหัวหอมแดงขายเดือนร้อนหนัก ราคาตกต่ำ พากันเข้าพบ สว.ยื่นหนังสือให้ช่วยเหลือผ่านไปถึงรัฐบาลผลงานสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ในยุคเลขาธิการพลเดช ปิ่นประทีป (พ.ศ. 2541-2561)

ผลงานสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ในยุคเลขาธิการพลเดช ปิ่นประทีป (พ.ศ. 2541-2561)


ร่วมสร้างการเมืองวิถีใหม่ (6) “สรรค์สร้างการเมืองวิถีใหม่”

ถึงพี่น้องเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม เมื่อพูดถึง “การเมืองวิถีเก่า” โดยทั่วไปเรามักหมายถึงสภาพการเมืองในปัจจุบันที่กำลังวิกฤติ รวมไปถึงการเมืองในอดีตที่สะสมปัญหากันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยมีจินตนาการว่าจะต้องพยายามก้าวข้ามไปสู่วิถีการเมืองแบบใหม่ที่ดีกว่าให้จงได้.


“ขบวนปฏิรูปไม่นิ่ง-เคลื่อนตัวช้า”

คำอภิปราย ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด ต่อรายงานผลการปฏิรูปของรัฐบาล โดย ส.ว.พลเดช  ปิ่นประทีป / 30 พฤศจิกายน 2563


สภาประชาสังคมไทย ยื่น 14,312 รายชื่อ เสนอกฎหมาย มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมจากพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร เครือข่ายองค์กรปกครองท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพ และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จํานวน 139 องค์กร ได้ร่วมกันก่อตั้งเป็น “สภาประชาสังคมไทย” ขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 40) “ เจตนารมณ์ 14 สิงหาคม ก่อตั้งสภาประชาสังคมไทย”

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  ณ เวทีการประชุมสมัชชาระดับชาติของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 22) “ผลกระทบชุมชน เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 2562”

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) ได้เริ่มขึ้นเมื่อช่วงปี 2558ด้วยความพยายามที่จะเปิดพื้นที่ทางเศรษฐกิจใหม่ ในจังหวัดริมขอบชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านEbook ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

สรุปสาระสำคัญจากรายงานผลการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วม ในคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม วุฒิสภา


Ebook ติดตามการแก้ความยากจนของรัฐบาล : คนจนหรือโครงสร้างความยากจน

รวมบทสรุปผลงานการศึกษาพิจารณา ในปีที่ ๑ ของคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ภายใต้คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา


ความสามารถในการแข่งขัน ปี 2562 กับข้อเสนอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

(14 ก.ค. 2563) ส.ว. พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการ ตสร. ด้านยุทธศาสตร์ความสามารถในการแข่งขัน ผมขอทำหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ ผลงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลในปี 2562 ด้วยเลนส์สายตาและมุมมองของคณะอนุกรรมาธิการและในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ผมจะขออภิปรายเพิ่มเติมทัศนะส่วนตัว เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติโดยภาพรวมในช่วงต่อไป ดังต่อไปนี้