เล่าขานบ้านเมือง

คุยกับเลขาธิการ (4) “4P-W พลังสังคมสุขภาวะ”

1 ตุลาคม 2559  นับเป็นวันแรกของการใช้ยุทธศาสตร์ใหม่และโครงสร้างการบริหารจัดการที่ปรับใหม่ ตามแผนงานหลักของสช.ฉบับที่3 พศ. 2560-2564  บรรยากาศในสำนักงาน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้ง5ภูมิภาค กำลังมีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมกันเป็นที่คึกคักพอประมาณ

Read More

ขบวนองค์กรชุมชนกับแผนงานปฏิรูปสังคมจากฐานล่าง

“ขบวนองค์กรชุมชนกับแผนงานปฏิรูปสังคมจากฐานล่าง” โดย นายพลากร วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)